IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

3. kolo Extraligy SAPS

DÁTUM10.07.2005
MIESTO KONANIARimavská Sobota
ORGANIZÁTORMagnum Rimavská Sobota
LEVEL2
ORGANIZÁTORMagnum Rimavská Sobota
Propozície - IPSC - SADS Výsledky - IPSC - SADS
Match director:Emil Réti
Range master:Peter Brázdil
Počet parkúrov:7
Minimálny počet rán:129
Kontaktná osoba:Martina Majdová
Bližšie informácie:PROPOZÍCIE Dátum: 10. júl 2005 (nede¾a) Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota Štartovné: 400,- Sk - splatné pri prezentácii Úèas: Èlenovia SAPS - vèas prihlásení a zaprezentovaní Pravidlá: Pravidlá SAPS a tieto propozície Èasový rozpis: Prezentácia: 08:00 – 09:00 Zahájenie preteku: 09:10 – 09:20 Parkúry 1 - 7: 09:30 – 18:00 Obednajšia prestávka: 13:00 – 13:30 Vyhodnotenie: 18:00 – 18:30 (Upozornenie: Po 09:00 hod nemusia by ïalší záujemcovia zaprezentovaní z dôvodu narušenia harmonogramu strelieb a z dôvodu neúèasti na pouèení o bezpeènosti pri zahájení preteku. Dodatoèná prezentácia (t. j. po 09:00 hod) bude možná len vo výnimoèných prípadoch s výhradným súhlasom MD.) Prihlášky: Do 1. júla 2005 Cestou SMS: 0905 495 189 Cestou e-mail: ssk.magnum@azet.sk Vèas prihlásení pretekári dostanú v rámci štartovného OBED !!! (Neplatí pre tých, ktorí sa v minulosti prihlásili a bez ospravedlnenia sa preteku nezúèastnili !) Kapacita strelnice: max 100 pretekárov !!! Kategórie: Súažný poriadok SAPS Súažné divízie: Súažný poriadok SAPS Ceny: Ceny budú udelené ak bude v divízii minimálne 6 pretekárov. Pretekári na 1. až 3. mieste obdržia vecné ceny. Bufet: Zabezpeèený s obmedzeným sortimentom v blízkosti strelnice v reštaurácii Omega. Bezpeènos: Všetci úèastníci sú povinní rešpektova pokyny poriadate¾ov a používa poèas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Úèas úèastníkov je na vlastnú zodpovednos a náklady vysielajúcej zložky Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 1000,- Sk najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. Informácie: Emil Réti, Tormáš 2760, P.O.Box 90, Rimavská Sobota 0905 495 189: Mgr. Martina Majdová E-mail: ssk.magnum@azet.sk Rozhodcovia: Rozhodcovia strie¾ajú deò pred pretekom, t. j. v sobotu od 12:00 do 18:00 hod ! Nominovaný rozhodca neplatí štartovné. Odmena pre: - RO za èinnos na parkúre 300,- Sk - ARO za èinnos na parkúre 150,- Sk. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚÈAS ! Emil RÉTI Predseda ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
Prezentácia strelcov:08:00
Zahájenie preteku:09:10
Ukončenie preteku:18:00
Vyhlásenie výsledkov:18:30
Štartovné:400
Ostatné informácie:PROPOZÍCIE Dátum: 10. júl 2005 (nede¾a) Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota Štartovné: 400,- Sk - splatné pri prezentácii Úèas: Èlenovia SAPS - vèas prihlásení a zaprezentovaní Pravidlá: Pravidlá SAPS a tieto propozície Èasový rozpis: Prezentácia: 08:00 – 09:00 Zahájenie preteku: 09:10 – 09:20 Parkúry 1 - 7: 09:30 – 18:00 Obednajšia prestávka: 13:00 – 13:30 Vyhodnotenie: 18:00 – 18:30 (Upozornenie: Po 09:00 hod nemusia by ïalší záujemcovia zaprezentovaní z dôvodu narušenia harmonogramu strelieb a z dôvodu neúèasti na pouèení o bezpeènosti pri zahájení preteku. Dodatoèná prezentácia (t. j. po 09:00 hod) bude možná len vo výnimoèných prípadoch s výhradným súhlasom MD.) Prihlášky: Do 1. júla 2005 Cestou SMS: 0905 495 189 Cestou e-mail: ssk.magnum@azet.sk Vèas prihlásení pretekári dostanú v rámci štartovného OBED !!! (Neplatí pre tých, ktorí sa v minulosti prihlásili a bez ospravedlnenia sa preteku nezúèastnili !) Kapacita strelnice: max 100 pretekárov !!! Kategórie: Súažný poriadok SAPS Súažné divízie: Súažný poriadok SAPS Ceny: Ceny budú udelené ak bude v divízii minimálne 6 pretekárov. Pretekári na 1. až 3. mieste obdržia vecné ceny. Bufet: Zabezpeèený s obmedzeným sortimentom v blízkosti strelnice v reštaurácii Omega. Bezpeènos: Všetci úèastníci sú povinní rešpektova pokyny poriadate¾ov a používa poèas preteku ochranu zraku a sluchu !!! Úèas úèastníkov je na vlastnú zodpovednos a náklady vysielajúcej zložky Protesty: Písomne do rúk RM s vkladom 1000,- Sk najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov alebo po vzniku udalosti, ktorej sa protest týka. Informácie: Emil Réti, Tormáš 2760, P.O.Box 90, Rimavská Sobota 0905 495 189: Mgr. Martina Majdová E-mail: ssk.magnum@azet.sk Rozhodcovia: Rozhodcovia strie¾ajú deò pred pretekom, t. j. v sobotu od 12:00 do 18:00 hod ! Nominovaný rozhodca neplatí štartovné. Odmena pre: - RO za èinnos na parkúre 300,- Sk - ARO za èinnos na parkúre 150,- Sk. TEŠÍME SA NA VAŠU ÚÈAS ! Emil RÉTI Predseda ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky