IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Hodnotenie klubov

03. apríla. 2011

Vážení streleckí priatelia. po prvom roku noveho hodnotenia klubov. ktoré bolo schválené na porade predsedov klubov v roku 2009 majú záujem niektorí členovia a kluby aby sa zmenilo. alebo prehodnotilo súčasné hodnotenie. Rozposlal som členom prezídia a ostatným návrh p. Emila Retiho a žiadam všetkých zainteresovaných členov SADS. aby vyjadrili svoje konštruktívne pripomienky prip. návrhy. Je potrebné nájst konsenzus. aby SADS bola atraktívnou a fungujúcou streleckou organizáciou. Máme štyri oblasti v ktorých sa kluby angažuju a tieto by mali by navzájom vyvážené. Oblasti ktoré musíme podporovat a hodnotit sú: 1.-členská základňa. 2.-organizovanie streleckých súaží. 3.-rozhodcovská činnos. 4.-strelecké aktivity členov. Členská základňa tvorí prostredníctvom klubov kostru a jadro SADS ako aj je jednou z doležitých súčastí pridelenia slotov na IPSC súaže level 4 a 5. Organizovanie súaží je základnou platformou existencie SADS. Len tu môžme získa nových členov. priláka zahraničných strelcov aj sa všetci kulturne a športovo vyži. Bez domácich súaží by bola SADS len administratívnou organizáciou. Organizovaním súaží level 3 sa ako strelecká organizácia vieme zviditeľni na stránkach IPSC ako celosvetovej organizácie. Bez rozhodcov by sme nemohli odborne napredova ani by sme nemohli organizova súaže. Neustále máme nedostatok odborne zdatných rozhodcov ako aj akútny nedostatok medzinárodnych rozhodcov. Výsledkom dobre fungujúcej streleckej asociácie a hlavne dobrého zázemia silných klubov je existencia aj dobrých strelcov. ktorí našu asociáciu ale hlavne Slovenskú republiku reprezentujú na medzinárodných podujatiach. Samozrejme nájs univerzálny kľúč správneho vyváženia horeuvedených hodnôt je obtiažne a nie je možné ani reálne aby vyhovelo každému zainteresovanému. Je logicke aj ľudské. že pre rozhodcu je najdôležitejšie rozhodovanie. pre strelca ohodnotenie výsledku a pod. Preto Vás všetkých žiadam o reálne a konštruktívne názory. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky