IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Koncepcia športu - opatrenia

18. januára. 2013

Min. školstva vedy. výskumu a športu SR predložilo vláde SR na schválenie Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu s názvom Slovenský šport 2020. vid. www.minedu.sk-7363-sk-aktuality-. Návrh vláda SR schválila a uložila ministerstvu v súčinnosti so športovými zväzmi rozpracovanie opatrení s cieľom dosahovania lepších výsledkov na vrcholových podujatiach v mládežníckych a juniorských kategóriách. ako aj opatreniach zameraných na propagáciu a komplexný rozvoj nášho športu! Ciele rozvoja je potrebné rozpracova osobitne do roku 2016 s definovaním konkrétnych merateľných ukazovateľov aj s termínmi. ktoré zabezpečia naplnenie daných cieľov a osobitne s výhľadom do roku 2020. Oficiálny dokument je potrebné zasla sekcii štátnej starostlivosti o šport a mládež do 28.2.2013. Toto cestou žiadam všetkých predsedov klubov aby svoje koncepty a návrhy zasielali na adresu prezident@sads.sk do 10.2.2013. Ïakujem za pozornos a spoluprácu.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky