IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné zhromaždenie SADS

01. augusta 2020

Vážení predsedovia klubov a delegáti VZ SADS,

dňa 4.9.2020 so začiatkom o 18:00 hod. zvolávam Valné Zhromaždenie SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z..
Miesto konania: Hotel Wellness v Patinciach
Čas: 18.00 hod

Program zasadania VZ SADS:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS o stave asociácie
6. Správa predsedu Kontrolnej komisie
7. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
8. Správa prezidenta SNROI
9. Správa Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS
10. Správa Viceprezidenta AA IPSC
11. Voľba do orgánov SADS
12. Návrh a schválenie úpravy poplatkov v SADS
13. Schválenie rozpočtu, plánu činností, účtovnej závierky
14. Schválenie disciplinárneho poriadku
15. Schválenie štatútu reprezentanta a ranking
16. Schválenie zmien Stanov SADS /sídlo SADS... /
17. Oboznámenie členov VZ SADS o pripravovanom zákaze používania olova, aktivitách vedenia SADS v tejto oblasti a pripravovaných legislatívnych zmenách používania zbraní a streliva
18. Záver

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky