IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

1. Ako vzniká klub?

Napísal: Bonk Adrián    19. júna 2013 Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (prípravný výbor).
    Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene.

K návrhu treba pripojiť stanovy (v dvoch exemplároch) a v nich musí byť uvedené následovné :

názov združenia,
sídlo, ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je nutné v adrese uviesť aj mestskú časť,
cieľ jeho činnosti,
orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, zásady hospodárenia,
zánik združenia.
 
   K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok je možné uhradiť kolkovými známkami – v tom prípade sa odporúča ich zaslanie v poistenej zásielke, poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.

Účet správneho orgánu vedený v Štátnej pokladnici je :

Ministerstvo vnútra SR
č.účtu: 7000180314
kód banky: 8180
variabilný symbol: 2210045
konštantný symbol: 3818
    Ak návrh nemá náležitosti podľa zákona, alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.

    Konanie o registrácii sa začne dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady. O dni začatia ministerstvo bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru.

Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov vyplýva, že:

ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti,
stanovy nie sú v súlade so zákonom,
ide o nedovolené združenie,
ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5).

    O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 10 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru.

    Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie môžu členovia prípravného výboru podať do 60 dní odo dňa, keď rozhodnutie bolo ich splnomocnencovi doručené, opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

    Súd rozhodnutie ministerstva zruší, ak neboli dané dôvody na odmietnutie registrácie. Deň právoplatnosti takéhoto rozhodnutia súdu je dňom registrácie združenia. Na žiadosť splnomocnenca prípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.

    Ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo do 40 dní od začatia konania doručené rozhodnutie ministerstva o odmietnutí registrácie, združenia vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty. Tento deň je dňom registrácie. Na žiadosť splnomocnenca prípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie.

    Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie v správnom konaní.

    Vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky. V súlade so zákonom č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov musí občianske združenie požiadať o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko štatistického úradu. Bližšie informácie na www.statistics.sk.

Združenie zaniká :

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
    
Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom, bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí.
  
 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.
  
 Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až 75).

„Diligentia – Vis – Celeritas“
                                                          /Presnosť – Sila – Rýchlosť/
                                                                                                                              Adrián BONK


subor1. Vznik združenia.doc

Počet komentárov: 0


Pridaj komentár
Neviete prečítať kód?  Kliknutím tu si ho zmente

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky