IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO 2015

29. júna 2015

Vážení členovia SADS,
do termínu 31.5.2015 mi bolo zaslaných 30 prihlášok na školenie RO. Vzhľadom na veľký počet prihlásených nebudú žiadne ďalšie prihlášky akceptované. Termín školenia je stanovený na 24.7.-26.7.2015 v rozsahu 3 dní. Miesto konania je Prešov. Presné miesto bude ešte oznámené. Už teraz chcem požiadať všetkých budúcich účastníkov o naozaj výsokú úroveň disciplíny. Nedisciplínovaní účastníci budú zo školenia vykázaní a nebude im umožnené pokračovať v školení.
Poplatok za školenie predstavuje 30,- Euro a je nevratný. Splatnosť poplatku je do 17.7.2015 vrátane na účet SADS. Do informácie pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko_skolenieRO. Neskoršie platby nebudú akceptované. Účastníci si ďalej sami hradia náklady spojené s ubytovaním a stravovaním.
U účastníkov školenia sa predpokladá znalosť pravidiel. Školenie má vysvetľovací charakter. Prosím doniesť zo sebou písacie potreby. SO sa z dôvodu obmedzených možností školiteľa SO dodatočne zúčastnia poldňového školenia počas pre-Match-a na preteku Bathory Cup, prípadne v náhradnom termíne na Danube Cup v Komárne. Povinne musia zo sebou doniesť vlastný Notebook, alebo PC s nainštalovanou najnovšou verziou WinMSS. Nedostatočná úspešnosť v jednom z niekoľkých skúšobných testov je dôvodom pre opakovanie školenia.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky