IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výberové konanie na vytvorenie novej webovej stránky

02. septembra 2016

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na vytvorenie novej webovej stránky s nasledujúcimi parametrami:

Webová stránka má disponovať nasledujúcou funkčnosťou:

1.Aplikácia musí bežať na serveri s operačným systémom Apache
2.Funkčné časti majú byť vyhotovené v programovacom jazyku PHP (v.7)
3.Štruktúra programovania s prvkami OOP, prepojenie s redakčným systémom CMS (nastaviteľné rôzne úrovne správy CMS z frontend a backend)
4.Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
5.Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie, organizáciu a vyhodnocovanie streleckých pretekov a registráciu členov SADS na preteky v normách I.P.S.C. s kalendárom pretekov.
6.Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fotogaléria.
7.Zdieľanie obsahu web stránky a jej vizuálnych častí so sociálnymi sieťami.
8.Súčasťou web stránky bude web aplikácia na správu, archivávaciu a download súborov (PDF, TXT, a dokumenty typu MS OFFICE) na základe rôzne stanovených prístupových práv pre download.
9.Moderný dizajn web stránky s dodrzaním standardow W3C a responzivity pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach
10.Interface pre jazykové mutácie a správu obsahu web stránky (SK/EN)
11. Súčasťou obsahu web stránky bude profil SADS (členov prezídia SADS)
12. Súčasťou web stránky bude kontaktný formulár
13. Web bude disponovať mapou stránky (tzv.sitemap)
14. Web musí byť zoptimalizovaný na tzv. základnú SEO optimalizáciu (onpage)
15. Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fórum
16. Web stránka musí disponovať vyhľadávacím mechanizmom (tzv. full text)
17. Web stránka musí disponovať chronologickým (časovým) zobrazovaním článkov (obsahu) tzv. noviniek (jednoduchý systém zobrazovania správ typu spravodajskáho portálu).
18. Web stránka musí disponovať selektívnym výberom (obsahu a častí tzv. podstránok) cez tzv. MENU.
19. Web stránka (CMS systém) musí umožňovať registráciu nových členov SADS a manažmentu (pre správu obsahu web stránky) a administráciu (CMS systému) v štandardných úrovniach (najvýznamnejších webových projektov CMS, akými sú napríklad Joomla, Drupal alebo, Wordpress).

Použité technológie pri prezentačnej časti: - HTML, CSS , JavaScript, Ajax, jQuery

Uchovávanie dát: - s pomocou databázy MariaDB v.10

Obsahová štruktúra web stránky: - bude vychádzať z obsahu aktuálnej web stránky SADS: http://www.sads.sk/

Lehota na predkladanie ponúk:
Začiatok: 2.09.2016. Ukončenie: 9.09.2016.

Forma predkladania ponúk:
- písomnou formou (e-mailom)
- s uvedením sumárnej ceny s DPH (ak nie je uchádzač plátca DPH, uvedie sumárnu cenu bez DPH a skutočnosť, že nie je platiteľ DPH uvedie v cenovej ponuke) za predmet dodania služby (vytvorenia web stránky) tak, ako je uvedené vo výzve.

Vaše ponuky adresovať na e-mail: prezident@sads.sk

Podmienky účasti uchádzača.
1. Uchádzač musí byť schopný riešenia web stránok na mieru (bez subdodávateľov), grafického dizajnu až po programovanie a dodanie diela na kľúč na web hostingovom serveri vyzývateľa.
2. Uchádzač sa zaviaže poskytovať v budúcnosti neobmedzenú podporu pre ním vytvorené dielo.
3. Uchádzač poskytne CMS systému OpenSource CMS riešenie - troch najvýznamnejších webových projektov CMS (Joomla, Drupal, Wordpress), alebo - redakčný systém CMS na správu, aktualizáciu obsahu stránky a systémové aktualizácie (tzv. bezpečnostné, alebo systémové UpDate CMS) zodpovedajúci svetovým štandardom OpenSource CMS, avšak bez pravidelnej platby za prenájom licencie a podmienkou otvoreného programového kódu (programový kód v ktorom je vytovrený CMS a web nesmie byť zašifrovaný a musí sa dať editovať bežným spôsobom).

Referencie uchádzača.
Minimálne jedna referencia vytvorenej webovej stránky uchádzačom v ostrej prevádzke, ktorá spĺňa technické kritériá uvedené vo výzve. Uchádzač musí byť minimálne 2 roky podnikajúcou firmou na trhu v oblasti vytvárania web stránok a vývoja web aplikácií pre web stránky.

SADS si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- uchádzač nesplní podmienky účasti,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určetným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa výhlásilo toto obstarávanie.

O zrušení postupu budú uchádzači informovaní.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky