IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva k doplneniu údajov do IS VS o športe

26. septembra 2016

Vážení predsedovia klubov,

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je SADS povinná viesť údaje o svojich členoch podľa § 80 odst.2. V prípade neplnenia povinností zo strany SADS nás MŠVVaŠ SR môže sankcionovať pozastavením čerpania dotácií.

Dňa 29.8.2016 som Vás žiadal najneskôr do termínu 15.9.2016 aby ste doplnili požadované údaje za svojich členov.


1. predseda klubu zaslal v jednom e-maile, za všetkých členov klubu, ktorí sú členmi SADS vyplnenú /Excel tabuľku/ elektronickou formou na e-mail: prezident@sads.sk

2. predseda klubu dá vyplniť a podpísať tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", svojim členom a uvedené originálne tlačivá hromadne zašle za svoj klub na adresu sídla SADS.


Týmto Vás opakovane žiadam aby ste si splnili povinnosti, ktoré Vám vyplývajú v zmysle schváleného zákona č.440/2015 Z.z a obratom zaslali požadované údaje najneskôr do 28.9.2016.


Ak ste si uvedené povinnosti už splnili, tak v tomto prípade považujte vyššie uvedenú výzvu za bezpredmetnú.


Prílohy nájdete v sekcii download:

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.
2. §80 a §81 zákona č. 440/2015 Z.z
3. Registračné údaje fyzických osôb pre IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z.


V Košiciach dňa 26.9.2016


Ing. Bystrík Zachar
1. Vicerezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky