IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie-legislatívne zmeny

02. júla 2017

Vážení predsedovia klubov,


dňa 5.5.2017 boli na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované nové Stanovy SADS. Nadobudnutím účinnosti nových Stanov SADS pripravujeme voľby Prezidenta SADS, výkonných a kontrolných orgánov SADS.

Chcel by som upozorniť Predsedov klubov na skutočnosť, že zákon č.440/2015 Z.z. sa vzťahuje na všetky športové organizácie, a aby ste nezabudli na povinnosti vyplývajúce zo schváleného zákona.

Zaregistrovaním nových Stanov SADS boli splnené základné podmienky fungovania SADS v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z.. Je to však len prvý krok, ktorý sme museli splniť. Nové vedenie SADS čaká v tomto turbulentnom období legislatívnych zmien fungovanie nie len v zmysle zákona č.440/2015 Z.z., ale aj vysporiadanie sa so schválenou smernicou Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držbe zbraní. Pripravovaný legislatívny proces zmien budeme musieť zapracovať aj do celkovej činnosti SADS.

Tento rok sa na WS Handgun vo Francúzku uskutoční General Assembly, na ktorom sa bude voliť nový Prezident IPSC. Zmena prezidenta IPSC môže ovplyvniť naštartovaný proces zmien aj na Slovensku. Výsledkom tohto procesu je splnenie podmienok MŠVVaŠ SR, aby sa SADS mohla stať Národným športovým zväzom.

Vážení predsedovia klubov, chcel by som Vás požiadať, aby ste sa na najbližšom Prezídiu SADS (termín bude upresnený) zúčastnili všetci a boli prítomní pri prerokovaní dôležitých zmien vo fungovaní SADS, o ktorých Vás budem informovať.


 Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky