IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Účasť na VZ SADS

14. marca 2018

Právo zúčastniť sa VZ SADS, ktorá sa bude konať 24.3.2018.

  • Členmi Valného zhromaždenia sú osoby určené v zmysle § 19 zákona č. 440/2015 Z.z. (ďalej len „oprávnení zástupcovia“).
  •  Právo hlasovať sa priznáva oprávnenému zástupcovi Klubu SADS po dovŕšení 18 rokov.
  • Oprávnený zástupca disponuje počtom hlasov rovnajúcim sa počtu zastupovaných členov domáceho Klubu SADS, ktorí sú registrovaní v SADS. V prípade, ak dôjde k zániku Klubu SADS a k prechodu jeho členov registrovaných v SADS do iných Klubov SADS, disponuje oprávnený zástupca Klubu SADS počtom hlasov navýšených o počet takto prijatých už registrovaných členov SADS. Rozhodujúca je registrácia v SADS v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku konania VZ.
  • Štatutárny orgán Klubu SADS alebo ním písomne splnomocnená osoba, ktorá musí byť riadnym členom daného Klubu SADS. Splnomocnenie sa predkladá ako originál a nie je potrebné ho overovať.
  • Ak štatutárny orgán klubu SADS má viac členov, tak VZ SADS je oprávnený zúčastniť sa každý člen tohto štatutárneho orgánu. Výkon hlasovacieho práva bude priznaný iba na VZ pritomnému členovi tohto štatutárneho orgánu. V prípade učasti viacerých členov štatutárne orgánu sa hlasovacie právo priznáva iba çlenovi,  ktorý bude disponovať písomným splnomocnením ostatných členov štatutárneho orgánu alebo bude určený dohodou členov tohto štatutárneho orgánu prítomných na VZ pred vyhlásením hlasovania. Splnomocnenie sa predkladá ako originál a nie je potrebné ho overovať. O dohode na členovi štatutarneho orgánu, ktorému bude priznane právo hlasovať sa vykoná zápis v zápisnici VZ.
  • Člen klubu SADS, ktorého najvyšší orgán klubu SADS poveril účasťou na VZ SADS alebo ho zvolil za zástupcu Klubu SADS pre účasť na VZ SADS. Poverenie a zvolenie sa preukazuje predložením kópie zápisnice z konania najvyšší orgán Klubu SADS. 
 
         Ing. Bystrík Zachar
        1.Viceprezident SADS
 
 
 

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky