IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Ciele SADS, ktoré schválilo VZ dňa 24.3.2018

30. marca 2018

Externé :
 

  1. Smerovanie SADS v rovnakej línii ako medzinárodná asociácia IPSC !!!
      (členstvo v medzinárodnej organizácii športu “SPORT ACCORD”)
 
2. Pokračovať v aktivitách smerujúcich k vyhláseniu SADS za Národný Športový Zväz
 
3. Dôsledné plnenie povinností voči štátnym orgánom, vyplývajúcich zo zákona o športe
    440/2015 Zz. , pripravovanej novely zákona 190/2003 Z.z.  a európskej smernice GDPR o ochrane osobných údajov.
 
4. Realizácia novej Webovej stránky v súvislosti s transparentnými informáciami o činnosti SADS a povinnosťami, ktoré musíme plniť ako prijímateľ verejných prostriedkov vyplývajúce z Metodického usmernenia č. 11/2016 k uplatňovaniu zákona č.440/2015 Z. z.
 
 Interné :
 
  1. Právne zosúladiť štruktúry SADS v zmysle stanov a so zákonom 440/2015 Zz :


    # Obsadením jednotlivých orgánov SADS

    # Členstvom právnických a fyzických osôb v SADS
    § 80 a §81 zákona č.440/2015 Z.z.
    - zosúladiť činnosť a stanovy súčasných právnických osôb
      - podmienky a pravidlá pre prijímanie nových právnických osôb

 
 2.   Reprezentácia

      #​ Štatút reprezentanta
 
      # Reprezentačná zmluva
      -  povinnosti reprezentanta SR v zmysle  zmluvy a zák. 440/2015 v súvislosti s  
         poskytovaním dotácii
     
      # Nominácie a kvalifikačné podmienky
      - úprava v zmysle zák. 440/2015 s dôrazom na pravidlo Fair play !
        (to znamená dodržiavať vopred schválené pravidlá a termíny)
 
   
3.  Smernica GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon o ochrane osobných   
     údajov 18/2018 Zz. s účinnosťou od 25.5.2018
 
 
     # Realizácia novej WEB stránky v súlade s ochranou osobných údajov
 
     # Realizácia prepojenia  registračného systému SORS :
 
     -  s novou stránkou v súlade s uvedenými zákonmi
 
     -  príprava SORS na tabletový systém vyhodnocovania pretekov
        (oficiálny test na WS Shotgun 2018 vo Francúzsku)
 
     # Aplikácia GDPR pri fungovaní základných organizačných jednotiek (klubov) SADS


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS
 
 
 
 
 

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky