IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

23. marca 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a v bode 2) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program:
1) Schválenie Plánu činností SADS

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Schválenie Finančného plánu SADS

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 24. marca 2019 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky