IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

26. marca 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
Schválenie Programu VZ SADS podľa doplnených pripomienok (Juraj Kišš, Marek Béreš) konaného dňa 28.3.2019 v Novom meste nad Váhom o 18.00 hod:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS (Výročná správa) o stave asociácie
6. Schválenie rozpočtu, plánu činností a účtovnej závierky
7. Správa predsedu Kontrolnej komisie
8. Povinnosti klubov v zmysle Zákona č. 440/2015 Zz. – IS VS o športe
9. Správa prezidenta SNROI, Handbook SNROI
10. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
11. Národný inštruktor pre bezpečnosť streľby SADS - správa
12. Extraliga SADS
13. Prestupový poriadok
13. Voľba do orgánov SADS v zmysle stanov SADS
14. Diskusia
15. Záver

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia :
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 26. marca 2019 do 21:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky