IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program Valného zhromaždenia SADS

26. marca 2019

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS (Výročná správa) o stave asociácie
6. Schválenie rozpočtu, plánu činností a účtovnej závierky
7. Správa predsedu Kontrolnej komisie 8. Povinnosti klubov v zmysle Zákona č. 440/2015 Zz. – IS VS o športe
9. Správa prezidenta SNROI, Handbook SNROI
10. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
11. Národný inštruktor pre bezpečnosť streľby SADS - správa
12. Extraliga SADS
13. Prestupový poriadok
14. Voľba do orgánov SADS v zmysle stanov SADS
15. Diskusia
16. Záver

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky