IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné zhromaždenie SADS a Program VZ

09. apríla 2019

Vážení členovia SADS,
na poslednom konanom Valnom zhromaždení sa schválil termín zvolania Valného Zhromaždenia a bola som poverená ho zvolať na deň 11. mája 2019.
Hlavným bodom programu bude voľba do orgánov SADS.
Miesto konania: Komárno, po preteku Mosquito handgun match, adresu upresníme.
Čas: upresníme.

Ing. Janette Haviarová

Program Valného zhromaždenia:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Voľba do orgánov SADS v zmysle stanov SADS
6. Diskusia
7. Záver

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky