IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Kvalifikačné preteky WSH a ESC 2020

05. mája 2019

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a v bode 2) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Schválenie kvalifikačných pretekov na World Shoot Handgun 2020

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Schválenie kvalifikačných pretekov na European Shotgun Championship 2020

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).

V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené. Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 5. mája 2019 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Ing. Janette Haviarová

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky