IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Príhovor Prezidenta SADS

16. júna 2019

Vážení členovia SADS,

dňa 11.5.2019 sa v Komárne uskutočnilo VZ SADS. Rozhodnutím VZ som bol jednohlasne zvolený za Prezidenta SADS na ďalšie obdobie. Za prejavenú dôveru Vám ďakujem.

Taktiež ďakujem svojej predchodkyni Ing. Janette Haviarovej za jej svedomitú prácu vykonanú v prospech všetkých členov našej asociácie.

Mojou snahou bude pokračovať v nastavenej línii v kontexte posilnenia tímovej práce Prezídia SADS a taktiež prostredníctvom pracovných skupín. Hlavným cieľom našej organizácie je schválenie dynamickej streľby podľa pravidiel IPSC Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu za uznaný šport na Slovensku v zmysle zákona o športe č. 440/2015 Z. z. Dosiahnuť tento cieľ bude veľmi náročné, avšak som presvedčený, že sa nám to spoločne podarí. Prajem si, aby sme tento status mohli prijať s vedomím plne konsolidovanej športovej organizácie. V tomto období nás čaká zvládnutie závažných legislatívnych zmien, ktoré sa bytostne dotýkajú všetkých držiteľov zbraní a športových strelcov.

Svoj mandát pri obhajobe záujmov všetkých členov SADS budem brať svedomito a zodpovedne.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky