IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program zasadnutia Prezídia 28.septembra 2019 v Novom Meste nad Váhom a upresnenie miesta konania

26. septembra 2019

1.Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Disponibilný zostatok na účtoch SADS
6. Prerokovanie a  schválenie Prestupového poriadku
7. Správa z GA v Srbsku
8. Zhodnotenie pôsobenia reprezentácie na  EHS 2019 v Srbsku a možné využitie výsledkov reprezentácie SADS zo Srbska vo    vzťahu k médiám a propagácii SADS
9.Vytvorenie štruktúr programu pre MISSIA na SK a zakomponovania MISSIA do štruktúry SADS
10.  Prerokovanie a schválenie krátkodobých  úloh /cieľov/ členov Prezídia SADS s časovým plnením jednotlivých úloh:            

  • Štatút reprezentanta
  • Disciplinárny poriadok
  • Prehodnotenie systému prijímania nových klubov SADS, existujúcich klubov, výšky poplatkov so zameraním na navýšenie členskej základne a presadenia IPSC vo všetkých, resp. iných ako "tradičných" regiónoch
  • Organizovanie súťaží L1 až L3 na Slovensku
  • Elektronizácia SADS- registrácia na preteky, nový web SADS, GDPR, IS VS ošporte...
  •  
11. Prerokovanie dlhodobých cieľov SADS s prípravou návrhu plánu činnosti pre rok 2020
12. Rôzne
13. Záver
 
Miesto konania: RDA, Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 
Čas: 17.30 hod po skončeni preteku SO

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky