IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktivity vedenia SADS

30. októbra 2019

Vážení členovia SADS,

dňa 11.5.2019 som bol v Komárne jednohlasne zvolený za Prezidenta SADS. Prezídium SADS bolo doplnené o ďalších členov, ktorí prijali ponuku aktívne pracovať v novom tíme a v prospech celej SADS. Prioritou nového vedenia je pokračovať v cieľoch, ktoré sme si schválili už na VZ dňa 24.3.2018.

Rád by som urobil stručný prehľad môjho doterajšieho pôsobenia a informoval Vás o konkrétnych aktivitách, ktoré ako novozvolený prezident so svojím tímom robím.

Splnené úlohy:
1. Pre SADS bol vypracovaný a schválený projekt implementácie systému ochrany osobných údajov podľa požiadaviek GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.
2. Bol schválený dizajn a výroba reprezentačného dresu SADS na obdobie r. 2019 - 2020 .
3. Schváli sme nomináciu reprezentantov na EHC 2020.
4. K dôležitým dokumentom, účtovníctvu SADS pristupujeme zodpovedne, preto sme vybrali a schválili certifikovanú spoločnosť, ktorá začala archivovať všetky dôležité registratúrne záznamy SADS prvý krát v histórii SADS.
5. Prerokovali , doplnili a schválili sme prestupový poriadok SADS.
6. V rámci GDPR sme od 1.11.2019 zjednodušili prihlásenie nových členov do SADS, bez povinnosti zasielať súhlas so spracovaním OÚ.
7. Propagácia našej reprezentáciu na EHC 2019 nie len stránkach SADS.

Rozpracované úlohy:
1. Disciplinárny poriadok: Bola schválená pracovná skupina, ktorej úlohou je predloženie návrhu Disciplinárneho poriadku na prerokovanie Prezídiu SADS.
2. Štatút reprezentanta: Bola schválená pracovná skupina, ktorej úlohou je predloženie návrhu Štatútu reprezentanta na prerokovanie Prezídiu SADS.
3. Vytvorenie štruktúr programu pre MISSIA na SK a zakomponovania MISSIA do štruktúry SADS, vypracovanie metodiky pre bezpečnostnú skúšku.
4. Zmena hostingovej spoločnosti.
5. Príprava podkladov pre registračný systém a novú WEB stránku SADS.
6. Príprava dlhodobého plánu fungovania a reorganizácie SADS s predložením na najbližšiu VZ.
7. PR podpora organizátorov a propagácia L3 súťaží organizovaných na Slovensku na stránkach SADS pre rok 2020.

Aj naďalej si budeme plniť povinnosti voči štátnym orgánom vyplývajúce zo Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. , povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2019 Z. z. , aktívne sa pripravujeme na legislatívne zmeny v rámci pripravovanej novely Zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z.

Prioritným cieľom nášho tímu je uznanie nášho športu a SADS za Národný Športový Zväz. Ako Prezident SADS budem obhajovať práva členov SADS ako športových strelcov a ich záujmov v športovej činnosti.

Ďakujem všetkým členom Prezídia a pracovných skupín za ich tvrdú a obetavú prácu v prospech všetkých členov SADS.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky