IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vyhlásenie VÝBEROVÉHO KONANIA na vytvorenie novej webovej stránky s nasledujúcimi parametrami:

16. marca 2020

Webová stránka má disponovať nasledujúcou funkčnosťou:

 1. Webová aplikácia bude prevádzkovaná na web-hostingu so systémom Apache, PHP 7.3, MariaDB
 2. Štruktúra programovania s prvkami OOP, prepojenie s redakčným systémom CMS (nastaviteľné rôzne úrovne správy CMS z frontend a backend)
 3. Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.
 4. Súčasťou web stránky bude web aplikácia na zverejňovanie, organizáciu a vyhodnocovanie streleckých pretekov a registráciu členov SADS na preteky v normách I.P.S.C. s kalendárom pretekov. Aplikácia môže byť nahradená prepojením na organizačný systém , viď bod č.19
 5. Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fotogaléria (možné využitie resp. prepojenia so sociálnymi sieťami).
 6. Zdieľanie obsahu web stránky a jej vizuálnych častí so sociálnymi sieťami (FB, Twitter, Instagram, a.i.)
 7. Súčasťou web stránky bude web aplikácia na správu, archiváciu a download súborov (PDF, TXT, a dokumenty typu MS OFFICE a iné ) na základe rôzne stanovených prístupových práv pre download.
 8. Moderný dizajn web stránky s dodŕžaním štandardov W3C a responzivity pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach (Tablet/Mobil/PC)
 9. Interface pre jazykové mutácie a správu obsahu web stránky (SK/EN-v cennovej ponuke upresnenie aj s resp. bez EN)
 10. Súčasťou obsahu web stránky bude profil SADS (členov prezídia SADS)
 11. Súčasťou web stránky bude kontaktný formulár
 12. Web bude disponovať mapou stránky (tzv.sitemap)
 13. Web musí byť zoptimalizovaný na tzv. základnú SEO optimalizáciu (onpage)
 14. Súčasťou web stránky bude web aplikácia typu fórum ( možné využitie niektorých z dostupných opensource for)
 15. Web stránka musí disponovať vyhľadávacím mechanizmom (fulltextovo)
 16. Web stránka musí disponovať chronologickým (časovým) zobrazovaním článkov (obsahu) tzv. noviniek (jednoduchý systém zobrazovania správ typu spravodajskáho portálu).
 17. Web stránka musí disponovať selektívnym výberom (obsahu a častí tzv. podstránok) cez tzv. MENU.
 18. Web stránka (CMS systém) musí umožňovať registráciu nových členov SADS a manažmentu (pre správu obsahu web stránky) a administráciu (CMS systému), (najvýznamnejších webových projektov CMS, akými sú napríklad Joomla, Drupal alebo, Wordpress).
 19. Organizačný systém pre registrácie na preteky (aj pre kluby mimo SADS) s možnosťou prepojenia na SNROI s prepojením na mobilné aplikácie. Organizačný systém musí používať rovnakú/prepojenú databázu ako sa používa v rámci stránky SADS. 
 20. V zmysle pripravovanej novely zákona o zbraniach a strelive systém na evidencie preskúšania pre potreby na sk. E
 21. Web stránka musí generovať možnosti výstupov pre potreby IS VS o športe a Ministerstvo školstva SR
 22. Možnosť priamo na stránke generovať QR, kod pre možnosť platby štartovného...
 23. Možnosť vkladania do mapy SVK - umiernenie strelníc(spoplatnená služba pre strelnice-napr.), klubov s odkazom na webstránku
 24. Zakomponovanie následných zmien v SORSe (webovej aplikácii) do existujúcej aplikácie Android a IOS.

Návrh fáz realizácie, bude realizátor riešiť v spolupráci s pracovnou skupinou SADS:

 
Fáza I.: Verejná časť webstránky
 • Designový návrh pre responzívny web (8.)
 • Prispôsobenie CMS do designu
 • Vytvorenie štruktúry (17.) stránok
 • Migrácia existujúcich príspevkov (news, downloads…) na novú webstránku
 • Realizácia funkcionality: 3., 6., 7., 10., 11., 12.
Fáza II.: Členovia – kluby a strelci, strelnice
 • Manažment klubov a členov a prideľovanie prístupových práv (rolí)
 • Registrácia členov (18.)
 • Výstup pre IS VS (21.)
 • Evidencia preskúšania (20.)
 • Evidencia SNROI (Body, Zoznamy, Klasifikácia)
 • Manažment strelníc (zadávanie, zoznamy)
Fáza III.: Registračný systém pretekov (4., 19.)
 • Registrácia Organizátora mimo štruktúr SADS
 • Zoznam a prehľadový kalendár pretekov
 • Registrácia preteku LI – LIII a ich schvaľovanie
 • Registrácia do pretekov, automatické/manuálne schvaľovanie
 • Schvaľovanie org. tímu
 • Management platieb
 • Export pretekárov do CSV
 • Prideľovanie bodov pre org. tím (SNROI)
Fáza IV.: Ostatné funkcie
 • Galéria (5.)
 • Mapa klubov a strelníc (23.)
 • Anglická verzia pre Verejnú  časť a registračný systém pretekov (9.)
 • Integrácia Fóra (14.)
 • Generovanie QR kódu pre platby (pretek, členské atd.) (22.)
 • Mapa obchodov, klubov, strelníc (23.)
 • Mobilná aplikácia pre registračný systém pretekov (kalendár, prihlasovanie do preteku)
 
Použité technológie pri prezentačnej časti: - HTML, CSS, JavaScript (Angular.JS, React, jQuery atp.)
Uchovávanie dát: - s pomocou databázy MariaDB v.10
 
Obsahová štruktúra web stránky: - bude vychádzať z obsahu aktuálnej web stránky SADS: http://www.sads.sk/

Projektové riadenie a metodológia

Vývoj novej webstránky SADS bude realizovaný formou Agile/SCRUM. Dodávateľ bude zodpovedný za riadenie projektu vývoja (zabezpečí rolu SCRUM Mastera), SADS zabezpečí rolu Product Ownera

Lehota na predkladanie ponúk:
Začiatok: 16.3. Ukončenie: 31.3.2020
 
Forma predkladania ponúk:
- písomnou formou (e-mailom)
- s uvedením sumárnej ceny s DPH (ak nie je uchádzač platca DPH, uvedie sumárnu cenu bez DPH a skutočnosť, že nie je platiteľ DPH uvedie v cenovej ponuke) za predmet dodania služby (vytvorenia web stránky) tak, ako je uvedené vo výzve.
- s uvedením časového odhadu realizácie za jednotlivé fázy
 
Vaše ponuky adresovať na e-mail: prezident@sads.sk
 
Podmienky účasti uchádzača.
 1. Uchádzač musí byť schopný riešenia web stránok na mieru, grafického dizajnu až po programovanie a dodanie diela na kľúč na web hostingovom serveri vyzývateľa.
 2. Uchádzač sa zaviaže poskytovať v budúcnosti neobmedzenú podporu pre ním vytvorené dielo za dohodnutých podmienok.
 3. Uchádzač zabezpečí preklopenie starých článkov v sekcii NEWS a DOWNLOAD zo starej stránky SADS na novú stránku SADS.
 4. Uchádzač poskytne CMS systému OpenSource CMS riešenie - troch najvýznamnejších webových projektov CMS (Joomla, Drupal, Wordpress), alebo - redakčný systém CMS na správu, aktualizáciu obsahu stránky a systémové aktualizácie (tzv. bezpečnostné, alebo systémové UpDate CMS) zodpovedajúci svetovým štandardom OpenSource CMS, avšak bez pravidelnej platby za prenájom licencie a podmienkou otvoreného programového kódu (programový kód v ktorom je vytvorený CMS a web nesmie byť zašifrovaný a musí sa dať editovať bežným spôsobom, nemôže byť licenčne obmedzený voči zmenám).
  SADS si vyhradzuje právo, doplniť počas realizácie svoje požiadavky na realizátora, čo sa upresní v dodatku ku zmluve s uchádzačom.
Referencie uchádzača.
 Minimálne jedna referencia vytvorenej webovej stránky  uchádzačom v ostrej prevádzke, ktorá spĺňa technické kritériá uvedené vo výzve. Uchádzač musí byť minimálne 3-5 rokov podnikajúcou firmou na trhu v oblasti vytvárania web stránok a vývoja web aplikácií pre web stránky.

 SADS si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:
 - nebude predložená ani jedna ponuka,
 - uchádzač nesplní podmienky účasti,
 - predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.

 O zrušení postupu budú uchádzači informovaní.

 Ing. Bystrík Zachar
 Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky