IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Príprava VZ SADS

25. apríla 2020

Vážený predseda/štatutárny zástupca Klubu SADS,

v súvislosti s opatreniami hlavného hygienika SR a zákaze organizovať hromadné podujatia, ktoré sa vzťahujú aj na usporadúvanie zasadnutí najvyššieho orgánu a opatreniami pod číslom OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 a OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020 a schváleného zákona č. 69/2020 Z. z , pripravujeme elektronickú formu zvolania a hlasovania VZ SADS podľa čl. V bod 17 stanov SADS a dovoľujem si Vás požiadať, aby ste mi v termíne najneskôr do 28.4.2020, na e-mail: prezident@sads.sk uviedli adresu Vašej elektronickej pošty (e-mail), ktorú použijete k účasti na hlasovaní VZ SADS.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že v zmysle § 81 ods. 1 písm. l) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu povinným údajom, ktorý sa o každej právnickej osobe v športe zapisuje do registra. V nadväznosti na citovaný zákon a v spojení s čl. 3.1 bod (1) písm. e) a bod (5) písm. d) stanov SADS je klub SADS povinný oznámiť Prezidentovi SADS zmenu adresy elektronickej pošty štatutárneho orgánu Klubu SADS.

V prípade, že do termínu 28.4.2020 neoznámite na kontaktný e-mail prezident@sads.sk zmenu Vašej elektronickej pošty (e-mail) pre potreby hlasovania na VZ SADS, bude použitá adresa Vami uvedená v predchádzajúcom období na stránke http://www.sads.sk/kluby.

Link na stiahnutie: Zákon č. 69/2020 Z.z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/69/?fbclid=IwAR25paxJz_68sN8Vz-xSzRxDjbcB_nu8r-LtO1v0WkRzkW5maxdS5goOGws

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky