IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

PROGRAM VZ SADS konanej 19.7.2020

10. júla 2020

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa, volebnej komisie a programu Valného zhromaždenia
5. Správa prezidenta SADS o stave asociácie
6. Správa predsedu Kontrolnej komisie
7. Správa Viceprezidenta pre reprezentáciu
8. Správa prezidenta SNROI
9. Správa Národného inštruktora pre bezpečnosť streľby SADS
10. Voľba do orgánov SADS
11. Návrh a schválenie úpravy poplatkov v SADS
12. Schválenie rozpočtu, plánu činností
13. Schválenie disciplinárneho poriadku
14. Schválenie štatútu reprezentanta a ranking
15. Diskusia
16. Záver

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky