IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

05. októbra 2020

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Schválenie nových klubov  do SADS. Všetky konkrétne informácie o nových kluboch boli prerokované na Prezídiu SADS dňa 19.7.2020. Jedná sa o tieto konkrétne kluby: 

KSL – shooting team

Shooting Club Atlas Piešt'any
Klub Spišských strelcov
Športovo strelecký klub Rebels

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

2) Schválenie odmien pre reprezentantov SADS z dotácie schválenej Ministerstvom školstva. Jednotlivé sumy sú vypočítané podľa vzorca  (zaslaného v prílohe)


Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 2:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 6. októbra 2019 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing.Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky