IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vyhlásenie VÝBEROVÉHO KONANIA na dodanie bannerov pre SADS

31. decembra 2020

Vyhlásenie výberového konania na dodanie bannerov pre SADS:

  • roll up rozmer: 80 x 200 mm- štandardná úroveň (nie economy verzie) celohliníková konštrukcia, taška v cene        množstvo 3 ks
  • Klasik Baner 1,8x1,2m s kovovými okami s garantovanou UV potlačou – umiestnenie outdoor
            množstvo: 40-45 ks
 
Lehota na predkladanie ponúk: Začiatok: 31.12.2020  Ukončenie: 15.1.2020  

Forma predkladania ponúk:
- písomnou formou (e-mailom),
- s uvedením sumárnej ceny s DPH (ak nie je uchádzač platca DPH, uvedie sumárnu cenu bez DPH a skutočnosť, že nie je          platiteľ DPH uvedie v cenovej ponuke) podľa požiadaviek uvedených vo výzve,
- s uvedením termínu dodania bannerov.  

Vaše ponuky adresujte na e-mail: prezident@sads.sk  

Referencie uchádzača.

Uchádzač musí byť minimálne 4-5 rokov podnikajúcou firmou na trhu v oblasti dodávok reklamných produktov a služieb. Samozrejmosťou je, že v prípade požiadavky zadávateľa, predloží konkrétne referencie ním dodávaných výrobkov alebo vzoriek.   
SADS si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom a postup zadávania predmetu zákazky prieskumom trhu zrušiť, ak:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.  

O zrušení postupu budú uchádzači informovaní.

 Ing. Bystrík Zachar  
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky