IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Správa Prezidenta SADS za rok 2020-financie

01. januára 2021

Vážení členovia SADS,

spracoval som pre Vás krátku finančnú správu o našich aktivitách v roku 2020. Systémové zmeny, ktoré sme naplánovali na rok 2020, podľa môjho názoru úspešne realizujeme.

S potešením Vás informujem, že všetky kluby, ktoré si uplatnili vo svojich žiadostiach vrátenie rozdielu členského za rok 2020, majú tieto poplatky na svojich účtoch. Rozhodnutie, ako ich so svojimi členmi využijete je v kompetencii Vašich klubov. Celková suma, ktorou sme podporili členov SADS vrátením členského za rok 2020 je 8 700 €.

Od budúceho roka budeme všetci platiť členské poplatky do SADS v sume 15 € za člena. Pre juniorov a Action Air sme znížili členský poplatok na symbolických 5 € ročne.

Náš záväzok podporiť aj našich najlepších reprezentantov sme dodržali a tak sme im v roku 2020 preplatili športovú prípravu v celkovej sume 7 863 €. Je to aspoň symbolické poďakovanie za ich vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu Slovenska.

V roku 2020 sme nezabudli ani na juniorov a pripravili sme model podpory juniorského top tímu. Prvý záväzok Prezídia SADS sme splnili a najlepším trom juniorom sme preplatili prípravu v hodnote 990 €. Naša výzva, aby organizátori pretekov podporili tento tím spolu aj s ich trénermi našla odozvu a v roku 2021 budú môcť na niektorých podujatiach štartovať zadarmo.

V roku 2021 sa zaväzujem zorganizovať juniorský kemp ako ďalšiu formu podpory pre juniorov.

Pre potreby SNROI sme v roku 2020 kúpili nové chrono. Aj napriek nepriaznivej situácii s Covid 19 sme na základe výzvy Ministerstva školstva VVaŠ SR podporili aj našu súťaž s vyše 20- ročnou históriou a organizátor obdržal účelovo viazanú dotáciu v sume 8 250 €.

Schválenú a podpísanú dotáciu Ministerstvom školstva VVaŠ SR v hodnote 10 000 € týkajúcej sa školských projektov Action Air sme pre Covid opatrenia nemohli čerpať.

Náš reprezentant Ivan Barančík sa rozhodol svoju schválenú odmenu 434 € nečerpať pre svoju osobnú potrebu. Rozhodnutie o použití tejto odmeny ponechal na vedení SADS. Po dohode s Ivanom Barančíkom sme sa rozhodli, že týmito finančnými prostriedkami podporíme vybraných juniorov formou nákupu nábojov pre ich tréningový proces.
Dovoľte mi, aby som sa mu touto cestou v mene celého Prezídia SADS poďakoval za prejavenú dôveru.

Prajem všetkým členom a našim sympatizantom v roku 2021 predovšetkým veľa zdravia a skorý návrat nášho streleckého športu na strelnice.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky