IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zákaz používania olova

02. marca 2021

Proces, úplného zákazu používania olova sa nezastavil. Práve naopak. Pokračuje v plnom prúde. Bude to znamenať koniec strelectva, ako ho teraz poznáme.
Návrh na obmedzenie a uvádzania na trh a používania olova v strelive a v rybárskom náčiní pripravila Európska chemická agentúra (ECHA) na žiadosť Európskej komisie v súlade s čl. 69(1) REACH. Uvedený návrh dopĺňa už schválené obmedzenie týkajúce sa olova v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí (Nariadenie Komisie EÚ č. 2021/57). Cieľom návrhu je posúdenie rizík vyplývajúcich z použitia olova v strelive a rybárskom náčiní z dôvodu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Navrhované obmedzenie sa týka:

  1. olova predávaného a používaného v poľovníctve, športovej streľbe a inej streľbe v exteriéri
  2. olova predávaného a používaného pri rybolove.
Z rozsahu obmedzenia by mali byť vyňaté použitia oloveného streliva pre vojenské účely a iné necivilné použitia oloveného streliva, napr. políciou, bezpečnostnými a colnými zložkami. Z rozsahu pôsobnosti je tiež vylúčené použitie oloveného streliva v interiéri.
V súvislosti s prípravou návrhu na obmedzenie si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť zapojenia sa do verejnej konzultácie k dokumentácii k návrhu na obmedzenie, ktorú vyhlasuje ECHA prostredníctvom svojej internetovej stránky. V rámci nej majú zainteresované strany možnosť predložiť všetky relevantné informácie podložené spoľahlivými dôkazmi, ktoré ECHA nemala k dispozícii v čase prípravy návrhu. Predložené informácie budú posúdené Výborom pre hodnotenie rizík (RAC) a Výborom pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) pri príprave návrhu stanoviska k obmedzeniu. Ak vyjdú najavo informácie odôvodňujúce zmeny, návrh na obmedzenie je možné aktualizovať. Z uvedeného dôvodu si Vám dovoľujeme vrele odporučiť, aby ste využili možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie predložením relevantných informácií k danej problematike, aby mohli byť posúdené v návrhu obmedzenia.
ECHA avizuje predpokladaný začiatok verejnej konzultácie 24. marca 2021 a trvať má šesť mesiacov. Zverejnená je zatiaľ dokumentácia, ktorá nie je predmetom konzultácie (tzv. „pre-publication: not for consultation" verzia) a to z dôvodu, aby zainteresované strany mohli mať viac času na prípravu na verejnú konzultáciu. Predmetná dokumentácia aj s prílohou, kde sú uvedené podrobné informácie k rozsahu návrhu, prechodné obdobia pre konkrétne zákazy, ako aj výnimky z rozsahu obmedzenia je zverejnená na internetovej stránke ECHA v časti Register zámerov: https://echa.europa.eu/.../dislist/details/0b0236e1840159e6.
ECHA plánuje zorganizovať online informačné stretnutie, počas ktorého vysvetlí návrh na obmedzenie a poskytne rady, ako sa zúčastniť verejnej konzultácie. Odporúčame Vám preto sledovať stránku ECHA kde budú zverejnené všetky dôležité termíny, ako aj aktuálne informácie k predmetnému návrhu. Domnievame sa, že informácie k stretnutiu budú zverejnené na stránke ECHA v časti webináre: https://echa.europa.eu/sk/webinars.
Detailnejšie informácie sú dostupné na internetovej stránke ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky