IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

10. júla 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie jednotlivých majstrovstviev Slovenska pre rok 2021.

Majstrovstvá Slovenska v IPSC pištoli pretek: Rebels Trophy 2021
Majstrovstá Slovenska v IPSC puške pretek: RDA Rifle Match 2021
Majstrovstvá Slovenska v IPSC PCC pretek: Slovak Open 2021

V prípade zmien, presunov termínov atd...  z dôvodu Covid opatrení, bude prezídium SADS nápomocné a operatívne riešiť spolu s organizátormi pretekov problémy pri organizovaní MS.

Možnosti hlasovania za návrh uznesenia č. 1: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 11.júla 2021 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky