IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie Prezídia SADS

02. novembra 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v pondelok dňa 8.11.2021 zvolávam zasadnutie Prezídia SADS v zmysle schválených Stanov SADS a zákona č.440/2015 Z.z..

Program Prezídia SADS:
1. Zahájenie prezídia 
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Schválenie finančného plánu /rozpočtu/ a plánu činnosti / prerokované a spripomienkované na poslednom pracovnom stretnutí / pred jeho schválením na VZ SADS
6. Prerokovanie návrhu nových Stanov SADS v zmysle zákona č.440/2015 Z.z.
7. Organizovanie súťaží SADS L1 až L3 na Slovensku / doporučená účasť pre všetkých organizátorov pretekov, prevádzkovateľov strelníc, ktorí sú členmi SADS/
8. Schválenie termínu konania VZ SADS
9. Rôzne

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra
Čas: 18.00 hod

ng. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky