IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

25. novembra 2021

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Schválenie predloženého a prerokovaného finančného plánu a plánu činnosti a opatrení pre rok 2021/2022
2) Schválenie predloženej a prerokovanej účtovnej závierky pre rok 2020
3) Schválenie poplatkov SADS pre rok 2022
4) Schválenie podmienok organizovania Majstrovstiev Slovenska
5) Schválenie a predloženie návrhu nových Stanov SADS pre VZ SADS na základe požiadaviek a vykonanej kontroly z Ministerstva školstva VVaŠ SR a zosúladenia so zákonom č.440/2015 Z.z.
6) Schválenie predloženej cenovej ponuky zo spoločnosti Motúzová & Lacko advokátska kancelária
7) Schválenie žiadosti Shooting team DYNAMIC o vstup do SADS, ktorá bola prerokovaná dňa 8.11.2021 na zasadaní Prezídia SADS

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu:
a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 26.Novembra 2021 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky