IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zvolanie zasadania VZ SADS online

11. decembra 2021

Zvolanie a program VZ SADS online formou

Vážení delegáti VZ SADS,

zvolávam VZ SADS v termíne dňa 19.12.2021 od 12.00 hod do 20.12.2021 do 12:00 hod., online prostredníctvom e-mailovej komunikácie, s nasledujúcimi bodmi programu:

1. Schválenie programu (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov)
2. Prijatie uznesenia (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) k správe hlavnej kontrolórky pre šport o kontrole činnosti SADS (zaslaná mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS) v nasledujúcom znení: „VZ SADS berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky pre šport o kontrole činnosti SADS. V nadväznosti na jej závery VZ SADS týmto aj dodatočne schvaľuje priebeh a závery zasadnutia VZ SADS zo dňa 11.05.2019, ktoré považuje za platné a záväzné pre všetky osoby s príslušnosťou k SADS.“
3. Prijatie nových Stanov SADS (dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov) v pripojenom znení (zaslané mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
4. Schválenie návrhu finančného plánu- rozpočtu 2021 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
5. Schválenie návrhu plánu činnosti a opatrení 2021/2022 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2020 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
7. Schválenie poplatkov SADS na rok 2022 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
8. Schválenie Výročnej správy SADS, (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
9. Schválenie správy Viceprezidenta pre reprezentáciu, Prezidenta SNROI, Kontrolnej komisie (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)

Vážení delegáti  SADS, do Vašej e-mailovej adresy vedenej v databáze SADS boli dnes odoslané všetky podklady a potrebné dokumenty k hlasovaniu. V prípade, že ste uvedný e-mail neobdržal alebo nastal iný problém, obratom ma kontaktujte. Prípadné otázky Vám rád zodpoviem. Je to veľmi dôležité hlasovanie pre budúcnosť nášho športu.

Ďakujem.

Vysvetlivky:

Do prílohy emailu vložte naskenovaný doklad o práve zastupovať Klub SADS, ak za Klub hlasuje štatutárom splnomocnená osoba alebo zvolený zástupca, či jeho náhradník. V takom prípade treba ako prílohu pripojiť plnomocenstvo od štatutára, alebo zápisnicu o zvolení zástupcu Klubu SADS.
V prípade, že za Klub hlasuje štatutár, nie je potrebné pripájať do mailu žiadny doklad.

V prípade, že si želáte hlasovať prostredníctvom inej e-mailovej adresy, než je adresa vedená v databáze SADS (najmä z mailovej adresy splnomocnenej osoby alebo zvoleného zástupcu), žiadame o oznámenie takejto adresy na: prezident@sads.sk najneskôr do 19.12.2021 do 10.00 hod. Inak sa bude mať za to, že súhlasíte s hlasovaním cez mailovú adresu vedenú v databáze SADS.
Za prítomné sa budú považovať tie Kluby SADS, ktoré do 19.12.2021 10.00 hod potvrdia svoju účasť na online zasadnutí VZ SADS.

Dňa 19.12. 2021 o 12.00 bude všetkým delegátom SADS na ich e-mailové adresy vedené v databáze SADS zaslaná výzva na hlasovanie o uvedených bodoch programu spôsobom zaslania odpovede na e-mail s vyznačením súhlasu/nesúhlasu s príslušným bodom zasadnutia

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky