IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

30. novembra 2022

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až 11 ) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Schválenie účtovnej závierky 2021
2) Schválenie finančného plánu 2022/2023
3) Schválenie plánu činnosti a opatrení 2022/2023
4) Schválenie poplatkov do SADS na rok 2023
5) Schválenie výročnej správy 2021
6) Súpis majetku SADS k 31.12.2021
7) Návrh nových Stanov SADS na predloženie VZ SADS
8) Schválenie zasadania s programom VZ SADS
9) Schválenie ponuky Datasystem Richter s.r.o. /príloha e-mail/
10 ) Schválenie ponuky Holdysoftware / príloha e-mail/
11) Schválenie Rozvojových projektov Moderná SADS 2022/2023

Prílohy k programu sú súčasťou elektronického hlasovania členov Prezídia SADS.

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 1.12. 2022 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky