IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

VZ SADS, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 od 00.00 hod do 21.12.2022 do 24.00 hod online formou

14. decembra 2022

Vážení členova SADS a delegáti VZ SADS,

zvolávam VZ SADS, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 od 00.00 hod do 21.12.2022 do 24.00 hod online formou ( e-mailom ) .
V prílohe posielam všetky potrebné podklady na hlasovanie. 

Program VZ SADS:

1. Schválenie programu (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov)
3. Prijatie nových Stanov SADS (kvalifikovanou trojpätinovou väčšinou) v pripojenom znení (zaslané mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
4. Schválenie návrhu finančného plánu- rozpočtu 2022 + rozvojových projektov Moderná SADS 2022/2023 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
5. Schválenie návrhu plánu činnosti a opatrení 2022/2023 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
7. Poplatkov SADS na rok 2023 (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
8. Schválenie Výročnej správy SADS, (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)
9. Správa kontrolnej Komisie (nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov) (zaslaný mailom ako príloha všetkým členom-Klubom SADS)

Vážení delegáti SADS, do Vašej e-mailovej adresy vedenej v databáze SADS boli odoslané všetky podklady a potrebné dokumenty k hlasovaniu. V prípade, že ste uvedený e-mail neobdržal alebo nastal iný problém obratom ma kontaktujte. 

Vysvetlivky: Do prílohy e-mailu vložte naskenovaný doklad o práve zastupovať Klub SADS, ak za Klub hlasuje štatutárom splnomocnená osoba alebo zvolený zástupca, či jeho náhradník. V takom prípade treba ako prílohu pripojiť plnomocenstvo od štatutára, alebo zápisnicu o zvolení zástupcu Klubu SADS. V prípade, že za Klub hlasuje štatutár, nie je potrebné pripájať do mailu žiadny doklad.
V prípade, že si želáte hlasovať prostredníctvom inej e-mailovej adresy, než je adresa vedená v databáze SADS (najmä z mailovej adresy splnomocnenej osoby alebo zvoleného zástupcu), žiadame o oznámenie takejto adresy na: prezident@sads.sk najneskôr do 19.12.2022 do 24.00 hod. Inak sa bude mať za to, že súhlasíte s hlasovaním cez mailovú adresu vedenú v databáze SADS.
Za prítomné sa budú považovať tie Kluby SADS, ktoré budú hlasovať na online zasadnutí VZ SADS na základe akceptácie zjednodušeného hlasovania delegátov SADS.

Do 19.12. 2022 najneskôr o 24.00 bude všetkým delegátom SADS na ich e-mailové adresy vedené v databáze SADS zaslaná výzva na hlasovanie o uvedených bodoch programu spôsobom zaslania odpovede na e-mail s vyznačením súhlasu/nesúhlasu s príslušným bodom zasadnutia.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky