IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

26. decembra 2022

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) až 4 ) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu schválenie Teamu Junior na rok 2023.  

2) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu schválenie doplnenia kvalifikácie z dôvodu zmeny organizátora WS PCC 2023 (nový organizátor - Česká republika) kde sa doplní kvalifikácia na WS PCC 2023 o pretek - 14th KMR Bathory Cup (1.4.-2.4.), výsledky z tohto preteku, by zároveň slúžili ako podklad pre zloženie teamov na WS PCC 2023. Pri zložení tímov na WS PCC 2023 sa bude prihliadať aj na výsledky z preteku Slovak Extreme Challenge. Viceprezident pre reprezentáciu bezodkladne oboznámi reprezentantov o doplnení kvalifikácie o tieto preteky.

3) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu tvorba teamov pre pretek EHC Handgun prebehne v roku 2023 a preteky Mosquito Match 2023 a Rebels Trophy 2023 sa stanú kvalifikačnými pretekmi pre určenie tímov.
Zdôvodnenie: kvôli súbežnej kvalifikácii EHC 2023 a WS PCC 2023, ktoré prebiehali v roku 2022, nemáme dostatok dát na zloženia teamov pre EHC Handgun 2023 v najsilnejšej zostave. Viceprezident pre reprezentáciu bezodkladne oboznámi všetkých kvalifikantov o teamových kvalifikačných pretekoch. 

4)  Schválenie smernice s názvom ,, Príspevok pre reprezentantov" na prerozdelenie a spôsob čerpania príspevkov pre reprezentáciu. Súčasťou smernice bude aj aktuálny výpočet príspevkov podľa vzorca za WS Thajsko 2022.

Prílohy k programu sú súčasťou elektronického hlasovania členov Prezídia SADS.

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 27.12. 2022 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky