IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium SADS

19. januára 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v utorok dňa 24.1.2023 o 18.00 hod je zvolané Prezídium SADS s upresnením programu.

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prerokovanie a doplnenia fin. plánu 2023
6. Upresnenie podmienok čerpania fin. zdrojov schváleného projektu Moderná SADS 2022/2023
7. Prerokovanie výzvy a organizácia volieb do orgánov SADS
8. Kvalifikácia 2023 na ME HG Grécko, reprezentácia, juniori + prerokovanie čerpania štátnych príspevkov pre reprezentantov 2022 / Dušan Kubica/
9. Plnenie podmienok pre NŠZ a fungovanie SADS v zmysle povinností v zmysle zákona č.440/2015 Z.z.
10.Prerokovanie organizácie stretnutia SADS v termíne 29.4.2023 / Marta Novotná/

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra
Čas: 18.00 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky