IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Usmernenie pre organizátorov súťaží úrovní Level I IPSC ohľadom oficiálnych výsledkov závodu.

10. mája 2023

Vážení priatelia a organizátori súťaží IPSC v rámci SADS.
vzhľadom k drobným nedorozumeniam pri registrácii a vyhodnotení súťaží Level I, pre zamedzenie možných nedostatkov v uplatňovaní princípov fair-play vydávam nasledovný pokyn Prezidenta SNROI pre vyhodnocovanie a registráciu súťažiacich súťaží Level I:

1. Vyhodnotenie dvoch a viac divízií v jednom závode
Pokiaľ organizátor podujatia Level I až Level III z organizačných dôvodov umožní absolvovať súťaž jednému súťažiaceho vo viacerých divíziách jednej disciplíny, napr. HG, môžu byť v oficiálnych výsledkoch závodu uvedené len výsledky prvej strieľanej divízie. Organizátor je pritom povinný zabezpečiť aby hodnotená divízia bola pretekárom na danom stage absolvovaná vždy ako prvá v poradí
 
2. Vyhodnotenie dvoch a viac disciplín v súbežných závodoch
Pokiaľ organizátor podujatia Level I až Level III z organizačných dôvodov umožní absolvovať súbežné súťaže jednému súťažiaceho vo viacerých disciplínach, napr. HG a PCC, Puška a Mini Puška, môžu byť v oficiálnych výsledkoch závodu uvedené len výsledky prvej strieľanej disciplíny. Organizátor je pritom povinný zabezpečiť aby hodnotená disciplína bola pretekárom na danom stage absolvovaná vždy ako prvá v poradí.
 
3. Definície súbehu súťaží
 
3.1 Súbežnými súťažami sú súťaže v rôznych disciplínach, typicky HG a PCC organizované na identických stage.

3.2 Za súbežné súťaže sa DOČASNE nepovažujú súťaže organizované na stage OPTIMÁLNE so zmeneným spôsobom aktivácie pohyblivých terčových zariadení alebo 20% zmenou minimálneho počtu rán a dizajnu pohybových vzorov/ prešľapových čiar.

4. Divízia .22lr HG
Štart v divízii .22LR HG môže byť umožnený iba neplnoletým súťažiacim do 18 rokov vrátane.

Príslušný predpis "Súťažný poriadok SADS" s podrobnou definíciou a rozsiahlejšími úpravami čaká v prípravnom konaní na schválenie Prezídiom SADS. Aplikácia vyššie uvedeného však neznesie odklad.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte mňa alebo Prezidenta SADS p. Bystríka.

Ďakujem za vašu pozornosť.

S pozdravom D.V.C.   

Juraj Kišš 

Prezident SNROI
 Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky