IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium SADS

10. júla 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

vo štvrtok dňa 13.7.2023 o 17.30 hod je zvolané Prezídium SADS s upresnením programu.

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prerokovanie a doplnenia fin. plánu 2023
6. Ranking systém prerokovanie návrhu zmluvy s tvorcom systému
7. Elektronizácia SADS- 2 fáza testovanie. Oboznámenie členov Prezídia SADS o prácach a ďalšej fáze testovania.
8. Národný Športový Zväz a z toho vyplývajúce povinnosti členov/klubov SADS, príprava konceptu fungovania SADS, ako NŠZ
9. Prerokovanie volebného poriadku, voľba do orgánov SADS
10. Rôzne.

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra Čas: 17.30 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky