IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júla 2024

Vážení členovia SADS,

dňa 9.7.2024 som zvolal on -line zasadanie Prezídia SADS v termíne 18.7.2024 o 18.00 hod. On line Prezídium SADS sa uskutoční na platforme Google meet.

Program Prezídia SADS:

1. Prezentácia
2. Schválenie overovateľov a zapisovateľov
3. Schválenie účtovnej závierky, výročnej správy a DP
4. Schválenie finančného plánu
5. Schválenie plánu činnosti
6. Schválenie odmien za MS v puške
7. Schválenie 3 projektov Moderná SADS v prílohe e-mailu
8. Schválenie Ekonomických smerníc- Smernica k čerpaniu fin. prostriedkov z verejných zdrojov, smernica pre cestovné náhrady, smernica poplatkov SADS 2024/2025,zásady fin hospodárenia SADS, Metodické usmernenie na refundáciu v projektoch Moderná SADS,
9 Prerokovanie pracovnej pozície Ekonóm SADS s pracovnou náplňou
10. Prerokovanie nových žiadostí vstupu klubov SADS a on line prerokovanie so štatutármi klubov / V prípade záujmu ma priamo kontaktujte /.
11. Návrh prípravy a termínov VZ SADS a prípravy volieb do orgánov SADS.
12. Iné

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


INFO SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
09. júla 2024

Vážení predsedovia klubov a štatutárnych orgánov,

dňa 4.7.2024 som Vám zasielal e-mail o pripravovaných projektoch SADS. V prípade, že ste uvedený e-mail neobdržali, obratom ma kontaktujte. Termín na prihlásenie sa do projektov SADS je najneskôr do 12.7.2024. Potrebujeme naplánovať čerpanie zdrojov. V prípade, že potrebujete termín predĺžiť obratom ma informujte. Link na registráciu máte v tele e-mailu. Link slúži pre interné potreby štatutárov/predsedov klubov. Ak máte technicky problém, môžete ma kontaktovať.
V prípade, že máte záujem o vysvetlenia pre čerpanie príspevkov napíšte mi a dohodneme si on line meeting k projektom a čerpaniu príspevkov.

S pozdravom

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Výzva na obsadenie pracovného miesta Ekonóm SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
04. júla 2024

Zverejňujem výzvu na obsadenie pracovnej pozície SADS na funkciu Ekonóm SADS. Súvisí to s postupným rozširovaním sekretariátu SADS.

Vyžaduje sa min. stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania alebo 2 stupeň vysokoškolského vzdelania so zameraním ekonomika, právo alebo prax v oblasti riadenia financií, účtovníctva a čerpania štátnych dotácií.
Je požadovaný výpis/odpis z registra trestov, bezúhonnosť aj v hospodárskej oblasti.

Pre bližšie podmienky a pracovnú náplň nás kontaktujte na prezident@sads.sk

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Mentálny koučing v praxi

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
15. marca 2024

Vážení reprezentanti a členovia SADS,

dňa 24.3.2024 o 12.00 hod dovoľujem si Vás pozvať na prvý workshop pre našich juniorov, rodičov a našich reprezentantov. Workshopu sa budú môcť zúcasniť všetci členovia SADS a pozvaní hostia.
Téma: Mentálny koučing v praxi
Lektor: Marián Jelínek Česká republika ( Jeho zverencom boli osobnosti ako Jaromír Jágr…)
Miesto: Žilina, hotel Slovan,
http://www.hotelslovan-za.sk/sk/index.php?page=1

Úvodný workshop je pokračovaním projektu podpory vzdelávacie procesu a výchovy našich reprezentantov v mentálnej oblasti.

Lektor: https://www.sportmentor.cz/kniha-car-coaching/

Účastníci: juniori a rodičia, reprezentanti a členovia SADS
Registrácia na: https://forms.gle/XasCVhyQxPnh9Y5q6
V hoteli Vám vedia pripraviť obed.
Prosím o vyplnenie dotazníka najneskôr v termíne do 22.3.2024 do 12.00 hod. Po tomto termíne, nebude možné zúčastniť sa workshopu!!! V prípade naplnenia salónika, bude registrácia uzavretá.
Registrácia účastníkov je povinná !

Marián Jelínek je garantom a vyučujúcim Psychológie pre manažérov na NEWTON University.

Publikačná čínnosť:
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Poznej sám sebe. Tajemství těla, duše a mysli. Praha, nakladatelství Eminent. 2006. ISBN 80-7281-247-5
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Úspěch a jeho spirituální dimenze: mýtus, fikce, skutečnost. Praha: nakladatelství Eminent, 2007. 167 stran. ISBN 978-80-7281-320-9.
JELÍNEK, Marian, HŮRKOVÁ, Markéta. Strach je přítel vítězů. Plzeň, Starý most. 2011. ISBN 978-80-87338-10-0
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Motivace. Mýtus naší doby. Praha, nakladatelství Eminent. 2013. ISBN 978-80-728-1458-9
JELÍNEK, Marian, JETMAROVÁ Kamila. Sport, výkon a metafyzika, aneb jak proměnit „práci“ ve hru a úsilí v medaile. Praha, Mladá fronta. 2014. ISBN 978-80-204-3288-9
JELÍNEK, Marian, JETMAROVÁ Kamila. Neztraťte motivaci v době blahobytu. Praha, Portál. 2017. ISBN 978-80-262-1196-9
JELÍNEK, Marian: Vnitřní svět vítězů. Praha, nakladatelství Grada. 2019. ISBN 978-80-271-0826-8
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Tajemství životní motivace: její spirituální rozměry a inspirace. Praha: nakladatelství Eminent, 2019. 160 stran. (EAN: 9788072815470;) ISBN 978-80-7281-547-0
JELÍNEK, Marian, KUCHAŘ, Jiří. Jak se zbavit strachu. Praha: nakladatelství Eminent, 2021. 232 stran. ISBN 978-80-7281-564-7
KUCHAŘ, Jiří a JELÍNEK, Marian. Umění psychické odolnosti. Praha: nakladatelství Eminent, 2023 (datum vydání: 31. května 2023); 288 stran.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
07. marca 2024

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1-3) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie celkovej nominácie reprezentantov na WS Rifle Finsko 2024 :
MAINMATCH: Martin Čemsák Ivan Barancik Michal Myšiak Rastislav KORBA Peter Tomcala Ľuboš Janák Štefan Myšiak PREMATCH: Samuel Ščepko Peter Bulko Egon Mongel Jakub Határ

2) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie teamu juniorské talenty 2024 a s konkrétnym programom pre rok 2024.

Team Junior talent A a B.

Juniorský team A: S. Ščepko, T. Chmúra, M. Szundi, A. Ridošková, P. Polák, R. Hladík, F. Blaha

Juniorský team B: Patrik Selucký, Veronika Selucká, Adrián Frey

Program pre juniorské talenty pre rok 2024:

16.3. 2024 Juniorský kemp talentov od 8.00 hod
24.3.2023 Workshop s pánom M. Jelínkom- Mentálna príprava športovca od 12.00 hod
Strelecký kemp pre juniorov / Andrej Hrnčiarik / .Termín júl

Podpora pre juniorov bude hradená plnením povinností reprezentantov a zo schválenej dotácie Ministerstva športu a reg. rozvoja v zmysle podpísanej zmluvy.

3) Schválenie nového klubu do SADS. Podklady k žiadosťi klubu, boli zaslané členom Prezídia SADS.

Názov: Strelecký klub SOKOL predseda klubu : Adrián Bonk adresa : Kukorelliho 1499 /24, 066 01 Humenné IČO : 55 910 271 DIČ : 2122158797

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne najneskôr do 15. 3. 2024 do 00:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk.
Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Členské poplatky SADS pre rok 2024

Juraj Kišš - SNROI
25. februára 2024

Vážení členovia SADS a predsedovia klubov SADS,

na VZ SADS 16.12.2023 v Nitre boli schválené členské poplatky SADS na rok 2024 v minuloročnej podobe t.j. výška členských príspevkov ostala nezmenená, dokonca prišlo k zrušeniu istých klubových poplatkov za závody L3.
Toto je možné najmä vďaka využitiu štátnych dotácií pre podporu nášho športu a SADS ako takej.

Členské poplatky pre 2024:
1. Členovia SADS:
- výška členského poplatku (regular, senior, super senior, grand senior, lady, lady senior) 15 €
- výška členského poplatku (juniorské kategórie do 18!! r.,) 5 €
- výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 5 €

Dovolím si upozorniť na zmenu definície kategórie Junior, Super junior do 18 rokov veku (príloha A2 pravidiel IPSC).

2. Ročný členský poplatok klubov SADS do SADS: - výška členského poplatku 200 €.

3. V rámci povinnosti športových organizácií v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. dôjde aj k povinnostiam všetkých členov SADS a klubov, vyplniť údaje do informačného systému Ministerstva školstva.

Termín úhrady členských a klubových poplatkov je do 20.2.2024.

Súťaže L1:  V roku 2024 budú mať všetci členovia SADS( resp. všetci členovia IPSC regiónov) zľavnené štartovné 5 € na súťažiach úrovne L1 na Slovensku. Tieto podmienky organizátor zverejní v propozíciách pretekov L1. Uvádzajte to ako zľavu pre členov SADS/ resp. regiónov IPSC/.

Viac informácií k dianiu v SADS  nájdete
v zápisnici z VZ SADS na linku:

https://sads.sk/admin/files/download/download_302.zip#


Projekt Juniorsky talent

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
05. februára 2024

Vážení predsedovia klubov a zákonní zástupcovia potencionálnych Juniorských reprezentantov.

 
Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby na rok 2024 vyhlasuje projekt Junior talent tým A a Junior talent tým B, v ktorom chceme podporiť našich súčasných aj potenciálnych Juniorských reprezentantov.
 
Ak máte doma talentovaného Juniora, alebo máte v klube strelca ktorý spĺňa tieto podmienky, vyplňte prosím (zákonný zástupca Juniora) prihlasovací formulár  na tomto linku do 29.2.2024
 
FORMULÁR LINK:  https://forms.gle/53yJ7dUpLZe4q3mb7
 
Podmienky pre zaradenie do A alebo B týmu:
- k dátumu 1.1.2024 vek menej ako 18 rokov
- účasť na minimálne 3 pretekoch IPSC  LVL I.  v roku 2023


Aktualizácia Pravidiel IPSC, január 2024

Juraj Kišš - SNROI
16. januára 2024

Aktualizácia Pravidiel IPSC, farebná verzia s vyznačenými zmenami platná od január 2024 pre všetky disciplíny sa nachádza v sekcii Download.

Juraj Kišš

Prezident SNROI.


Prihlásení kandidáti do volebnej komisie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. decembra 2023

Judr. Lucia Laciaková - Arsenal Rimavská Sobota
Judr. Kamil Levay - SK Hodkovce
Ivan Barančík - Luger Žilina
Luboš Púchovský- KSSK Komárno

VZ SADS schválilo návrh ukončenia výzvy na prihlásenie kandidátov do volebnej komisie do 31.12.2023 na email prezident@sads.skVolebná Komisia

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
07. decembra 2023

Vážení členovia SADS,

zverejňujem výzvu na obsadenie miest do volebnej komisie, ktorá bude mať na starosti prípravu volieb do všetkých orgánov SADS.

Kontakt na prihlásenie: prezident@sads.sk

S pozdravom

Ing. Bystrik Zachar
Prezident SADS


Bodová evidencia členov SNROI za rok 2023- termín ukončenia vkladu údajov.

Juraj Kišš - SNROI
04. decembra 2023

Vážený priatelia RO SNROI,

chcem Vás dôrazne poprosiť o doplnenie údajov k Vašej účasti ako RO na podujatiach IPSC do systému webu SADS za rok 2023 do 15. decembra 2023 z dôvodu vyhodnotenia aktivity RO za 2023 a plánovania rozpočtových opatrení súvisiacich s finančnou podporov SNROI v návrhu rozpočtu SADS pre rok 2024. Po tomto termíne budú v hodnotiacej agende akceptované len nutné zmeny a úpravy. Samozrejme v celkovej evidencii budú síce body akceptované aj pre "oneskorencov", ale potrebujeme čo najpresnejšie dáta a to VČAS!
V prípade otázok neváhajte kontaktovať mňa alebo technickú podporu stránky.

Teším sa na ďalšiu spoprácu.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI


Zvolanie zasadania VZ SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. novembra 2023

Vážení členovia SADS,

dňa 16.12.2023 sa uskutoční Válné zhromoždenie SADS. Podklady pre VZ SADS schválené Prezídiom SADS, budú zaslané delegátom na kontaktný email klubu pre konanie VZ SADS alebo budú zverejnené v zápisnici Prezídia SADS.

Miesto konania: Hotel Auto JAS *** Cabajská 29, Nitra 
                             www.autojas.sk

Čas: 14.30 hod prezentácia delegátov SADS 
         15.00 hod začiatok VZ SADS

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ pre Slovensko
Národný Športový Zväz

Návrh Programu Valného zhromaždenia:

1. Zahájenie Valného zhromaždenia
2. Prezentácia prítomných členov Valného zhromaždenia
3. Uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia
4. Schválenie overovateľov, skrutátorov, zapisovateľa a program Valného zhromaždenia SADS
5. Správa Kontrolnej Komisie
6. Správa Prezidenta SNROI
7. SPráva Viceprezidenta pre reprezentáciu

8. Schválenie volebného programu SADS
9. Voľba do volebnej komisie SADS
10. Schválenie Účtovnej závierky SADS
11. Schválenie výročnej správy
12. Schválenie finančného plánu
14.Menovanie za Národný športový Zväz a uznanie nášho športu Ministerstvom školstva
15.Elektronizácia SADS - prezentácia vykonaných prác
16.Príprava volieb do orgánov SADS v roku 2024
17. Diskusia 
18. ZáverMajstrovstvá Slovenska 2024

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. novembra 2023

Vážení členovia SADS,

Prezídium SADS schválilo na rok 2024 nasledujúce šampionáty.

V rámci prípravy na Majstrovstvá sveta v PCC/Mini-rifle sme schválili aj nový projekt Majstrovstiev Slovenska v Mini Rifle.

Majstrovstvá Slovenska pre rok 2024:

MS Mini-rifle:
RDA Minirifle Match 2024

MS Handgun:
Mosquito 2024 MS Rifle: RDA Rifle Match 2024

MS PCC:
Rebels Trophy 2024

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ pre Slovensko
Národný Športový Zväz


Kvalifkačné preteky 2024

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
29. novembra 2023

Vážení reprezentanti,

Prezídium SADS sa uznieslo o kvalifikačných pretekoch na účasť na šampionátoch najvyššej úrovne Level 5. Konkrétne koeficienty na jednotlivé preteky budú zasielané a zverejnené v dokumentoch na stránke SADS.

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS PCC 2025 - Česká republika

15th Bathory Cup 2024 Registrácia sa otvára 1.12.2023
3rd Slovak Extreme Chalenge 2024
Rebels Trophy 2024 Registrácia spustená, pozor už 345 strelcov zaregistrovaných
Slovak Open 2024

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre WS Handgun 2025 Južná Afrika

Mosquito Handgun Match 2024 Registrácia sa otvára 1.12.2023
Atlas Open 2024
Danube Cup 2024
Winners Chalenge 2024 - Hungary

V prípade, že máte záujem o účasť na WS Rifle vo Fiínsku 2024, registrujte sa na linku https://forms.gle/tenRcQgs3dEUT29J9 v termíne najneskôr do 15.12.2023 alebo priamo kontaktuje Viceprezidenta pre reprezentáciu.

 Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Regionálny riaditeľ pre Slovensko
Národný Športový Zväz


Pracovné stretnutie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. novembra 2023

Vážení predsedovia/štatutári klubov,

dňa 22.11.2023 o 18.00 hod sa uskutoční stretnutie predsedov /štatutárov klubov.

Pripájam aj program stretnutia k termínu, ktorý som zverejnil na stránke SADS.

Harmonogram pracovného stretnutia:

1.časť workshop: Účtovníctvo v kluboch v zmysle zákona č. 431/ 2002 Z.z. a zákona č.440/2015 Z.z.

Základné zhrnutie povinností klubov, ktoré sú členmi Národného športového zväzu.

2.časť workshop: Čerpanie príspevkov klubov NŠZ

Administrácia čerpania fin. prostriedkov z Ministerstva školstva pre juniorov, reprezentantov a v rozvojových projektoch.

3.časť workshop: Legislatívne fungovanie klubov v zmysle zákona č.440/2015 Z.z. a s tým súvisiace povinnosti.

Stanovy klubov..

4.časť workshopu: Aktivity v SADS a vízia SADS do budúcna.

Volebný poriadok, príprava volieb do orgánov SADS, úprava fungovania a štruktúr SADS ako NŠZ a povinnosti s tým súvisiace pre roky 2024-2030, príprava VZ SADS.

Odborné školenie bude v gescií štatutára SADS.

Prosím štatutárov klubov, aby sa v prípade záujmu zúčastniť stretnutia zaregistrovali na uvedenom linku najneskôr v termíne do 20.11.2023. Vzhľadom k veľkosti salónika a odborných tém Vás žiadam, aby ste nahlásili dopredu prípadného zástupcu za Váš klub. Žiadam Vás, aby klub zastupovala len funkčne zodpovedná osoba alebo ním poverený zastupujúci náhradník za klub.

Link na prihlásenie: https://forms.gle/otFssqK9MVVwNuCT8

Miesto: Hotel River v Nitre –salónik https://www.hotelriver.sk/


Aktuálne informácie

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
18. novembra 2023

Vážení členovia SADS,

pripájam informácie k kednotlivým budúcim podujatiam.

Reprezentačný kalendár:
2024 Rifle WS Fínsko
2025 PCC/Mini- Rifle WS Česká republika ( … 20-25.5. )
2025 European SC Maďarsko
2025 Handgun WS JAR
2025 Action Air WS II. Filipíny
2026 EHC Maďarsko

Na najbližšom Prezídiu SADS sa prerokuje kvalifikácia na WS v PCC/ Mini - Rifle a WS JAR pre rok 2024.

Účasť na Rifle WS Fínsko 2024, predloží návrh Vice pre reprezentáciu na prerokovanie podľa záujmu reprezentantov.

Kvalifikačné preteky budú pozostávať hlavne z pretekov L3 na Slovensku.

Na najbližšom Prezídiu SADS sa budu schvaľovať aj Majstrovstvá Slovenska.

Prihlásení organizátori:

MS puška:
klub RDA Rifle Match 2024

MS pištoľ :
KSSK Komárno Mosquito SSK
Rebels - Rebels Trophy

MS PCC:

RDA/SKP Banská Bystrica- Slovak Open
SCA Piešťany - Atlas Open 2024 


SSK Rebels - Rebels Trophy

MS Brokovnica - ( v príprave podporný program pre organizovanie MS v rámci schvaľovania prispevkov pre NŠZ)

Prezídium SADS je plánované prebehne v priebehu 7-10 dní.

Žiadam organizátorov pretekov L3, aby preteky na rok 2024, registrovali najneskôr do 31.12.2023.

Prosím reprezentantov, aby si kontrolovali spustené registrácie na preteky L 3.

Budúcu stredu 22.11.2023 o 18.00 hod. pripravujem pracovné stretnutie v Nitre, hotel River park pre predsedov/ štatutárov klubov. Téma stretnutia: vyúčtovanie prispevkov repre, juniorov, príspevky pre rok 2024, stanovy klubov, prechod k úprave fungovania SADS, ako NŠZ, povinnosti klubov v zmysle zákona o športe a legislatíva NŠZ a zákona o zbraniach a strelive, fin. pripravované projekty na 2024 v zmysle čerpania prispevkov z Ministerstva školstva… Informácie k stretnutiu budem zasielať priamo klubom SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Zmena termínu konania- Seminár RO SNROI Level 1 Východ- termín a miesto.

Juraj Kišš - SNROI
14. novembra 2023

Vážený priatelia a uchádzači o účasť na seminári RO SNROI Level 1, 
termín druhého seminára roku 2023 Východ je z technických príčin zmenený na koniec februára, začiatok marca 2024, miestom ostáva naďalej učebňa na strelnici Hodkovce, Košice
 
Vaše už vykonané úhrady budú akceptované v plnej výške, pokiaľ príde k zmene možnosti zúčastniť sa u už prihlásených účastníkov úhrada poplatkov za seminár bude vrátená platcovi. Ak žiadate okamžité vrátenie platby obráťte sa na prezident@sads.sk s odoslaním údajov k identifikácii platby. 
Už obdržané prihlášky na seminár ostávajú platné.

Napriek týmto okolnostiam a časovému posunu seminára, sa realizačný tým teší na našu ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI


Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska na rok 2024

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
20. októbra 2023

Vážení predsedovia klubov,

zverejňujem výzvu k organizovaniu pretekov so štatútom,, MASTROVSTVÁ SLOVENSKA" ( pištoľ, puška, brokovnica ...) a žiadam organizátorov pretekov, ktorí majú záujem o organizovanie týchto pretekov pre rok 2024, aby ste mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk najneskôr v termíne do 30.10.2023.

Rád by som upozornil organizátorov pretekov, aby preteky L3 pre rok 2024 zaregistrovali v termíne do 31.12.2023, aby sme nenarušovali systém organizovania pretekov a kalendára SADS, počas roka a vedeli sa plánovať preteky úrovne L1-L2.

Podmienky organizovania majstrovstiev Slovenska, ktoré schválilo Prezídium SADS sú publikované 5.12.2021 na stránke SADS.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Národný Športový Zväz


Majstrovstvá Európy v Grecku

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
20. októbra 2023

Vážení naši členovia a sympatizanti,

Najlepšie výsledky našich reprezentantov na EHC 2023 v Grécku.

Divízia Production :

Kategórie:

Chmúra Tomáš 1.junior
Sčepko Samuel 3.junior
Maté Szundi 6.junior

team junior 1. miesto v zložení Chmúra, Sčepko, Szundi Marian

Vyšný 8.senior ( nad 50 rokov )

Divízia Production Optics:

Andrej Hrnčiarik 5. miesto
Pavol Ženčár 17. miesto
Dusan Kubica 42. miesto

team PDO 4.miesto v zložení Hrnčiarik, Ženčár, Kubica, Pavlík

Kategórie:

Enikő Kubicova Bopková 8.miesto lady
Jan Pavlik 10.miesto senior ( nad 50 rokov )
Norbert Michalak 13.miesto senior ( nad 50 rokov )
Anton Penov 16.miesto senior ( nad 50 rokov )

Divízia Standard:

Mongel Egon 18.miesto

Kategórie: Alexandra Ridoskova 17.rokov ( juniorka ) 5. miesto lady

Zuzana Botkova 20.lady

Alica Hlavacikova 32.lady
Peter Kopunec 22.senior ( nad 50 rokov )

Marián Vyšný vyhral v senioroch 1.miesto v  shoot off

Rád by som sa poďakoval všetkým reprezentantom, ktorí si vzorne plnili svoje povinosti a boli prvý krát v histórii SADS nominovaný Prezídiom SADS, ako štátni reprezentanti Slovenskej Republiky.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS
Národný Šporový Zväz


Expresný report z General Assembly 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
25. septembra 2023

Vážení členovia SADS,
pripájam expresný report z General Assembly 2023.

Reprezentácia kalendár:

2023 Shotgun WS Thajsko
2024 Rifle WS Fínsko
2024 African HC JAR
2024 Latin American HC  Argentína
2024 Australasia HC  Indonézia
2025 PCC/Mini- Rifle WS Česká republika new ( … 20-25.5. )
2025 European SC Maďarsko
2025 Handgun WS JAR
2025 new  Action Air WS II. Filipíny
2026 Pan- American HC Aruba
2026 new EHC Maďarsko
2026 new Shotgun WS V  Grécko

Výber zo schválených zmien (neoficiálne) :
  • L4-5 cyklus z 3 na 4 roky od 2025
  • PCC a používanie kolimátorov 1 a viac možné
  • IPSC Eletronic Scoring Targets pre pušky
  • Std. Optics aktuálne neschválená of. divízia
  • zostáva v testovaní
  • Pravidlo pri predčasnom štarte bez DQ schválené, upresnené bude v pravidlách.

Všetky ďalšie zmeny budú oficiálne verifikované a publikované v pravidlách IPSC.
Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Seminár RO SNROI Level 1 Západ- termín a miesto.

Juraj Kišš - SNROI
13. septembra 2023

Vážený priatelia a uchádzači o účasť na seminári RO SNROI Level 1, 
termín prvého seminára roku 2023 Západ (seminár Východ je stále v pláne, predpoklad určenia termínu po ukončení ME v Grécku) je 14.-15. október 2023, miestom je učebňa RDA Nové Mesto nad Váhom, Banská 6301, Nové mesto nad Váhom.
Potvrdenie účasti, prípadne neúčasti u skôr prihlásených prosím potvrďte na snroi@sads.sk a formou SMS (vo formáte Meno, klub, email) na tel. číslo +421 905 781 051.
Zvážte prosím aj potrebu ubytovania priamo na RDA ubytovni alebo v blízkom okolí.
Podrobné informácie obdržíte obratom po potvrdení účasti.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROI


Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
08. septembra 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1-3) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie celkovej nominácie reprezentantov na EHC 2023 v Grécku:

MainMatch: Samuel Scepko Chmura Tomas Pavlik Jan Szundi Mate Hrnciarik Andrej Nagy Ernest Kopunec Peter Vysny Marian Kubica Dušan Penov Anton Zencar Pavol Michalak Norbert Mongel Egon Kubicova Bopkova Eniko Ridoskova Alexandra Nemcok Libor Barančík Ivan

PREMATCH: Szabó Attila Hladík Ryan Drímaj Peter Botková Zuzana Mišík Peter Gášpar Gabriel Hlaváčiková Alica Lazorík Maroš Kán Peter Chalupa Cyril Bednárik Marián Drienik Vojtech

2) Celková suma na rozdelenie príspevkov pre reprezentantov podľa schválenej smernice je 18 000 €

3) Schválenie smernice pre odmeny reprezentantov za EHC 2023 v Grécku. ( príloha hlasovania)

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu:

a) za
b) proti
c) zdržiavam sa

Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne najneskôr do 9.9. 2023 do 18:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).

V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


IPSC-súťažné-pravidlá-výklady-pravidiel-Júl-2023

Juraj Kišš - SNROI
04. augusta 2023

Informácie k výkladu úprav pravidiel IPSC z júla 2023, kompletný obsah aj s originálom v Ang. jazyku nájdete v časti Download.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


[0.13 kB]

Prezídium SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
10. júla 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

vo štvrtok dňa 13.7.2023 o 17.30 hod je zvolané Prezídium SADS s upresnením programu.

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť Prezídia SADS
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Prerokovanie a doplnenia fin. plánu 2023
6. Ranking systém prerokovanie návrhu zmluvy s tvorcom systému
7. Elektronizácia SADS- 2 fáza testovanie. Oboznámenie členov Prezídia SADS o prácach a ďalšej fáze testovania.
8. Národný Športový Zväz a z toho vyplývajúce povinnosti členov/klubov SADS, príprava konceptu fungovania SADS, ako NŠZ
9. Prerokovanie volebného poriadku, voľba do orgánov SADS
10. Rôzne.

Miesto konania: RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra Čas: 17.30 hod

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


EHC Grécko 2023

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
28. júna 2023

Vážení členovia SADS,

rád Vás informujem, že do Grécka vyšle SADS 33 účastníkov z toho rozhodcovskú komunitu budú zastupovať 3 rozhodcovia zo Slovenska. V historií je to najväčší počet účastníkov s množstvom nových členov SADS na L 4 preteku. Preto v rámci posilnenia tímu na EHC, som oficiálne poveril za delegáta nášho tímu aj Ivana Barančíka. Je to skúsený reprezentant a v prípade akýchkoľvek problémov alebo pomoci pre našich reprezentantov sa môžete obrátiť okrem Dušana Kubicu, aj na neho.

Súčasne Vám chcem oznámiť, že Ivan Barančík prijal moju ponuku a začlenil som ho do novobudovaného sekretariátu Prezidenta SADS, konkrétne za poradcu, kde mi bude pomáhať v odborných záležitostiach pri zapracovávaní požiadaviek Ministerstva školstva pre oblasť reprezentácie a prípravy materiálov, dokumentácie a riadenia procesov v spolupráci s Viceprezidentom pre repre. SADS potrebuje manažérsky zdatných a skúsených jednotlivcov, aby sme pripravili SADS na plnenie povinností, nastavenie procesov po menovaní za Národný športový zväz. Rád by som využil jeho skúsenosti z vysokých riadiacich pozícii nadnárodných spoločností a nastavil procesy riadenia, podľa požiadaviek na Národný športový zväz v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. smerníc Ministerstva školstva a iných zákonov.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Kombinované pravidlá IPSC, edícia apríl 2023, cz-sk verzia preklad Martin Miklan

Juraj Kišš - SNROI
08. júna 2023

Vážený priatelia,
v priloženom dokumente nájdete aktuálny (k 08.05.2023) preklad Kombinovaných pravidiel IPSC edície 2023, farebná verzia, jazyk cz.
Preklad Martin Miklan, člen SADS, za čo mu veľmi ďakujeme.
Upozorňujem na fakt že ich čaká ešte jedna finálna gramatická kontrola ale obsahovo sú na úrovni s ktorou môžete plne pracovať.

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš


[0.13 kB]

Seminár RO IPSC Level I SNROI- informácie k registrácii

Juraj Kišš - SNROI
23. mája 2023

Vážení priatelia,
informácie pre záujemcov o absolvovanie Seminára RO SNROI Level I IPSC: 

- preštuduájte si Handbook SNROI 
https://sads.sk/admin/files/download/download_232.pdf a uistite sa, či spĺňate podmienky a či máte záujem o prácu RO
- ak váš záujem stále pretrváva, stiahnite si Prihlášku do seminára ROhttps://sads.sk/admin/files/download/download_250.pdf , korektne ju ČITAŤEĽNE vypíšte a dajte overiť predsedovi klubu IPSC za ktorý ste registrovaný do SADS (ten svojím podpisom ručí za správnosť údajov)
- urobte sken prihlášky a spolu s krátkym popisom ju odošlite na snroi@sads.sk 

Po zozbieraní dostatočného počtu uchádzačov o seminár, určíme miesto a termín, s prihliadnutím k minimalizácii nákladov na cestovanie, ubytovanie a pod. Termín bude predpokladám po skončení hlavnej streleckej IPSC sezóny (október, november.?.) oznámený cca mesiac vopred.
Dovtedy využite čas na samoštúdium pravidiel IPSC napr. https://sads.sk/admin/files/download/download_273.pdf, prípadne spolupracujte aktívne pri organizácii súťaží ako asistenti RO. Dovolím si upozorniť že účasť neznamená automaticky úspešné absolvovanie.
Všetky podstatné informácie, zoznam pomôcok a časový harmonogram (2-3 dni) obdržíte mailom pred zahájením kurzu.
V prípade  nutnosti ďalších otázok píšte na snroi@sads.sk alebo ma kontaktujte telefonicky. 

S pozdravom D.V.C.

Juraj Kišš

Prezident SNROIElektronické hlasovanie Prezídia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
19. mája 2023

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1)  programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie nominácie reprezentantov na EHC 2023 v Grécku na prematch: 

Barančík Ivan PDO
Drimaj Peter Production
Botková Zuzana Standard
Mišík Peter Standard
Hlaváčiková Alica Standard
Lazorík Maroš Open
Szabó Attila Open
Gašpár Gabriel Open 
Kán Peter PDO
Chalupa Cyril PDO
Bednárik Marián Production
Drienik Vojtech Standard

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 20.05. 2023 do 22:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk

Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS


Usmernenie pre organizátorov súťaží úrovní Level I IPSC ohľadom oficiálnych výsledkov závodu.

Juraj Kišš - SNROI
10. mája 2023

Vážení priatelia a organizátori súťaží IPSC v rámci SADS.
vzhľadom k drobným nedorozumeniam pri registrácii a vyhodnotení súťaží Level I, pre zamedzenie možných nedostatkov v uplatňovaní princípov fair-play vydávam nasledovný pokyn Prezidenta SNROI pre vyhodnocovanie a registráciu súťažiacich súťaží Level I:

1. Vyhodnotenie dvoch a viac divízií v jednom závode
Pokiaľ organizátor podujatia Level I až Level III z organizačných dôvodov umožní absolvovať súťaž jednému súťažiaceho vo viacerých divíziách jednej disciplíny, napr. HG, môžu byť v oficiálnych výsledkoch závodu uvedené len výsledky prvej strieľanej divízie. Organizátor je pritom povinný zabezpečiť aby hodnotená divízia bola pretekárom na danom stage absolvovaná vždy ako prvá v poradí
 
2. Vyhodnotenie dvoch a viac disciplín v súbežných závodoch
Pokiaľ organizátor podujatia Level I až Level III z organizačných dôvodov umožní absolvovať súbežné súťaže jednému súťažiaceho vo viacerých disciplínach, napr. HG a PCC, Puška a Mini Puška, môžu byť v oficiálnych výsledkoch závodu uvedené len výsledky prvej strieľanej disciplíny. Organizátor je pritom povinný zabezpečiť aby hodnotená disciplína bola pretekárom na danom stage absolvovaná vždy ako prvá v poradí.
 
3. Definície súbehu súťaží
 
3.1 Súbežnými súťažami sú súťaže v rôznych disciplínach, typicky HG a PCC organizované na identických stage.

3.2 Za súbežné súťaže sa DOČASNE nepovažujú súťaže organizované na stage OPTIMÁLNE so zmeneným spôsobom aktivácie pohyblivých terčových zariadení alebo 20% zmenou minimálneho počtu rán a dizajnu pohybových vzorov/ prešľapových čiar.

4. Divízia .22lr HG
Štart v divízii .22LR HG môže byť umožnený iba neplnoletým súťažiacim do 18 rokov vrátane.

Príslušný predpis "Súťažný poriadok SADS" s podrobnou definíciou a rozsiahlejšími úpravami čaká v prípravnom konaní na schválenie Prezídiom SADS. Aplikácia vyššie uvedeného však neznesie odklad.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte mňa alebo Prezidenta SADS p. Bystríka.

Ďakujem za vašu pozornosť.

S pozdravom D.V.C.   

Juraj Kišš 

Prezident SNROI
 
Oslavy 30.výročia založenia SADS

Bystrik Zachar Ing. - Prezident
02. mája 2023

Oslava 30.výročia založenia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby a menovania za Národný športový zväz je úspešne za nami.
Na strelnici v Tekove sa zišli členovia, rodinní príslušníci a priatelia IPSC športu.
Najmladší účastníci si zasúťažili na parkúroch, nežné polovičky priniesli famózne domáce koláče, o občerstvenie sa postarali kluby varením guláša (IPSC team Bratislava) či grilovaním dobrôt(X-shot, ŠK Corgoň).
Vozenie na koníkoch zabezpečil SCA Atlas, airsoftový stage materiálne zabezpečila firma Muničák a personálne rodina Himpánovcov, vzduchovkový parkúr zabezpečil klub JPS Snina-Humenné, lukostrelecký stage mali na starosti bratia Verešovci a firma lukasip.sk, o ozvučenie sa počas celého dňa starala spoločnosť, ktorá prevádzkuje portál ozbraniach.sk.
Deti získavali na jednotlivých aktivitách označené lístky, ktoré boli vstupenkou do bohatej tomboly. Tombolu nám sponzorovali spoločnosti Exact Systems Slovakia, Grand Power, KMR Slovensko, firma Talaron za CZUB, ktorí nám prezentovali svoje portfólio spolu so spoločnosťami Profiguns, STV a Amunex.
Každý detský účastník dostal na pamiatku pamätnú medailu sponzorsky dodanú spoločnosťami 2CS - Janette Haviarová (dizajn) a Press design - Juraj Kvasnica (realizácia).
Účastníci boli nadšení lukostreľbou, streľbou zo vzduchovky, vyskúšali si IPSC airsoft, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci, hod granátom, skákanie na trampolíne, piškvorky, viazanie uzlov, maľovanie na tvár, futbal, vozenie sa na živých koníkoch, ukážky záchranárskeho teamu, predvádzanie hasičskej techniky. Počasie nám vyšlo na 1-tku.
Vychutnajte si prostredníctvom fotografií z atmosféru podujatia.
Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS